X คืออะไร เครื่องหมายสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ

ถ้าเมื่อไรที่ถึงฤดูกาลขึ้นเครื่องหมาย X  มักเจอคำถามถาโถมเข้ามามากมายว่า…

“ผมได้ปันผลไหมครับ ?”

“หุ้นตัวนี้…เพิ่มทุน เมื่อไรคะ ?”

“ทำความรู้จัก กับ เครื่องหมายสิทธิประโยชน์”

 • XD   (Excluding Dividend)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XR   (Excluding Right)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW  (Excluding Warrant)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XS  (Excluding Short-term Warrant)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
 • XT  (Excluding Transferable Subscription Right)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI     (Excluding Interest)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP    (Excluding Principal)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XA   (Excluding All)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XE   (Excluding Exercise)  แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XM  (Excluding Meetings)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XN  (Excluding Capital Return)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB  (Excluding Other Benefit)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
  • สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
  • สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
  • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
  • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

สรุปสั้นๆ ง่ายๆ ว่า… 

ซื้อวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X  คือ ไม่ได้รับสิทธิ

ซื้อก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X และถือจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X  คือ ได้รับสิทธิ

เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น หุ้น PTT ซึ่งจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividends) และ XM (Exclude Meetings) ในวันที่ 03/03/2016 หมายความว่าถ้าอยากมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในงวดนี้ ต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่จะขึ้นเครื่องหมายนั้นๆ

คำถามต่อมา…แล้วจะเช็คได้ยังไง…ว่าหุ้นตัวไหนขึ้นเครื่องหมายเมื่อไหร่ ?
ต้องนึกถึงโปรแกรมนี้เลย BSIS2.2 ไงหละ อ่านวิธีใช้งาน คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น