การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) TSR-W1 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) TSR-W1 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 4 – 14 ธันวาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ :  1.1 หุ้นสามัญ  ในราคาหุ้นละ 1.818 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น TSR-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงิน เท่านั้น
ชื่อบัญชี “บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 342-3-00723-1 บัญชีกระแสรายวันสาขาซอยวัดบัวขวัญ


กรณีถือหุ้น TSR-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค , แคชเชียร์เช็ค , ดร๊าฟท์  *** เช็คลงวันที่ 4 – 12 ธันวาคม 2561 ***
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Thiensurat Public Company Limited”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-819-8899 ต่อ 1591 โทรสาร 02-962-6675

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น