แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) TNPC-W1

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)  TNPC-W1 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.03 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 2.19 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น TNPC-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ชื่อบัญชี “บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 101-920003-7  สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

40 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.23 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์ 0-2119-3235, 0-2119-3200, 0-2420-9968-74 ต่อ 1850

โทรสาร 0-2119-3236, 0-2420-1827, 0-2420-9967

Website : http://www.midaassets.com

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น