แจ้งรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) “TENDER OFFER ROBINS”

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) “TENDER OFFER ROBINS” เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อ่านรายละเอียดคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ คลิกที่นี่
**กรณีไม่ทำ Tender Offer จะได้รับเป็นใบหุ้น (หาก TSD ไม่ได้เป็นนายทะเบียน)

ระยะเวลายื่นขอใช้สิทธิตอบรับคำเสนอซื้อ 

กำหนดรับเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง รายละเอียด ดังนี้

 • กรณีถือเป็น Scripless
  ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ : 27 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63
 • กรณีถือเป็นใบหุ้น หรือ NVDR
  ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ : 27 ธ.ค. 62 – 29 ม.ค. 63

**กรณียกเลิกการแสดงเจตนาขาย : 27 ธ.ค. 62 – 24 ม.ค. 63


อัตราการใช้สิทธิ

 • อัตราการแลกหุ้น ROBINS 1 ( หุ้นเดิม ) ต่อ CRC ช่วงจำนวน 1.39 – 1.66 หน่วย ( หุ้นใหม่ )
  โดยจำนวนหุ้นจะทราบประมาณวันที่ 17 – 19 ก.พ.63

**ทางตัวแทนจะประกาศอัตราส่วนที่ใช้ให้ทราบภายหลัง นับตั้งแต่วันปิดรับทำคำเสนอซื้อไปอีก 9 วันทำการโดยประมาณ


เอกสารประกอบการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ “Tender Offer ROBINS”

1. แบบคำขอเบิก/โอนหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมในการถอนหุ้นออกจากบัญชี 100 บาท (เพื่อนำมาใช้ตอบรับคำเสนอซื้อ) คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

2. แบบคำขอตอบรับคำเสนอซื้อ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

 • กรณีเป็นใบหุ้น ใช้สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ พร้อมแนบใบหุ้น)
 • กรณีบัตรประชาชนเป็นบัตรตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่ม

 

เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง (Tender Offer ROBINS)
ไปยังผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
(ที่อยู่แต่ละสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bualuang Customer Service โทร. 02-618-1111

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น