แจ้งรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) “TENDER OFFER TIP” (รับเอกสารถึง 26 ส.ค. 64) (เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)

แจ้งรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) “TENDER OFFER TIP”

รายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) “TENDER OFFER TIP” โดย บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “TIPH”) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TIP ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระยะเวลายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหน่วยลงทุน

กำหนดรับเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง รายละเอียด ดังนี้

 • กรณีถือเป็น Scripless (ไร้ใบหุ้น)
  ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ : 24 มิ.ย. – 26 ส.ค. 2564 ก่อนเที่ยง
 • กรณีถือเป็นใบหุ้น หรือ NVDR
  ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ : 24 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2564 ก่อนเที่ยง

**กรณียกเลิกการแสดงเจตนาขาย : 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2564

อัตราการใช้สิทธิ

 • อัตราการแลกหุ้น : 1 TIP (หุุ้นเดิม) ต่อ 1 TIPH (หุ้นใหม่)
 • ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของ TIP ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH

เอกสารประกอบ Tender Offer “TIP”

 1. แบบตอบรับคำเสนอซื้อ (กรอกข้อมูลและลงนาม) ดาวน์โหลดคลิก
 2. แบบคำขอเบิก/โอนหลักทรัพย์ (กรอกข้อมูลและลงนาม) + ค่าธรรมเนียม 100 บาท ดาวน์โหลดคลิก
 3. หนังสือมอบอำนาจ  +  30 บาท (ค่าอากรแสตมป์สำหรับมอบอำนาจ)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ  (รับรองสำเนาถูกต้องและลงนาม)
 5. **กรณีเป็นบัตรตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน**
 6. เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้น NVDR ดาวน์โหลดคลิก

ดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร คลิกที่นี่

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน ดูที่อยู่ในการติดต่อ….คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสำหรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หุ้น TIP

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

สอบถามเพิ่มเติม BLS Customer Service
โทร. 0-2618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่