แจ้งรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “TENDER OFFER RCI”

แจ้งรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “TENDER OFFER RCI”

เมื่อในวันที่ 26 เมษายน 2564  บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“RCI” หรือ “กิจการ”) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หนังสือแจ้งรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร….คลิก

ระยะเวลายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหน่วยลงทุน

กำหนดรับเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง รายละเอียด ดังนี้

 • กรณีถือเป็น Scripless (ไร้ใบหุ้น)
  ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ : 27 เม.ย. 2564 – 30 มิ.ย. 2564
 • กรณีถือเป็นใบหุ้น หรือ NVDR
  ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ : 27 เม.ย. 2564 – 30 มิ.ย. 2564

**กรณียกเลิกการแสดงเจตนาขาย : 27 เม.ย. 2564 – 30 มิ.ย. 2564

**หากทำการเสนอขายแล้ว ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีวันที่  6 ก.ค. 2564

อัตราการใช้สิทธิ

 • ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่ากับ 3.8896 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เอกสารประกอบ Tender Offer “RCI”

 1. แบบคำขอเบิก/โอนหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมในการถอนหุ้นออกจากบัญชี 100 บาท (เพื่อนำมาใช้ตอบรับคำเสนอซื้อ) คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
 2. แบบคำขอตอบรับคำเสนอซื้อ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับ NVDR  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
  • กรณีเป็นใบหุ้น ใช้สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ พร้อมแนบใบหุ้น
  • กรณีบัตรประชาชนเป็นบัตรตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่ม 1 ฉบับ
 4. หน้า Book bank  ธนาคาร (SCB,KBANK,BBL,KTB,TMB,BAY,UOB,CIMB,LH,KTB,TISCO) **ในกรณีแนบหน้า BOOKBANK สาขาต่างจังหวัด จะถูกหักค่าธรรมการโอนเงิน**
 5. หนังสือมอบอำนาจ  +  10 บาท (ค่าอากรแสตมป์สำหรับมอบอำนาจยื่นเอกสารอย่างเดียว)  หรือ 30 บาท (ค่าอากรแสตมป์สำหรับมอบอำนาจยื่นเอกสารและรับเช็ค) 
 6. กรณีขอยกเลิกการทำ Tender  Offer RCI มีค่าธรรมเนียม 50 บาท และ หนังสือมอบอำนาจ  +  10 บาท  ดาวน์โหลดเอกสาร….คลิก

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน ดูที่อยู่ในการติดต่อ….คลิก

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

สอบถามเพิ่มเติม BLS Customer Service
โทร. 0-2618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่