Stock Signals 2018 ค้นหาหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานและกราฟเทคนิคแบบอัตโนมัติ

Stock Signals 2018 มาคราวนี้จัดเต็ม ด้วยตัวช่วยสกรีนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน พร้อมตัวช่วยอ่านสัญญาณซื้อขายทางเทคนิค Chart Pattern & Indicators แบบอัตโนมัติของหุ้นทุกตัวและเจาะลึกหุ้นรายตัวด้วยอัตราส่วนทางการเงิน งบการเงิน!!

เพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมยอดนิยมของนักลงทุนอีกขั้น ด้วยความสามารถในการคัดกรองหุ้นตามต้องการ ครอบคลุมทั้งปัจจัยพื้นฐาน และกราฟทางเทคนิคแบบเรียลไทม์

Step 1 : เริ่มต้นด้วยการกรองหุ้นที่คุณสนใจ (Universe)

 • คัดหุ้นทั้งหมดใน SET จัดมาให้เต็มๆ กับหุ้นสามัญ (Common Stock) ทั้งตลาดกว่า 600 บริษัท
 • คัดหุ้นใหญ่ SET50 ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรก
 • คัดหุ้นใหญ่และหุ้นเติบโต  SET100  ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก

set

 • คัดหุ้นปันผลสูง SETHD และต่อเนื่อง รวมถึงมูลค่าตามราคาตลาดสูงและมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ 30 อันดับแรก

set-hd 1

 • คัดหุ้นเล็ก sSET หุ้นที่อยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สะสมอยู่ในลำดับ 90%-98% ของหุ้นสามัญทั้งตลาด และมีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
 • คัดหุ้นขนาดเล็กที่มีการเติบโตสูง mai ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดีในอนาคต กว่า 150 บริษัท และมีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท

Step 2 : อ่านสัญญาณซื้อขายทางเทคนิคด้วย Bull Bear แบบอัตโนมัติ (Technical)

Final-Stock-Signals-18-03

แบ่งวิธีการเทรดของท่านเป็น  3 ประเภท

 • Day Trade : การเก็งกำไรระยะสั้น เน้นการซื้อขายภายในวันเดียว ไม่เปิดสถานะข้ามคืน ด้วยสัญญาณ Candlesticks ได้แก่ Hammer, Hanging Man, Invert Hammer, Shooting Star, Piercing Pattern, Dark Cloud Cover, Engulfing, Doji, Harami
 • Short Term Trade : การซื้อขายระยะสั้น ในช่วงระยะเวลา 3-5 วัน โดยใช้สัญญาณ Candlesticks และ Moving Average เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการลงทุน
 • Medium Term Trade : การซื้อขายระยะกลาง ซึ่งจะมีการถือหุ้นเป็นระยะ 2-4 สัปดาห์ ใช้สัญญาณ price pattern ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Stochastic, EMA, MACD, Double Bottom, Double Top, Fibonacci, Flag, Head & Shoulder, Mega Phone, Trend, Triangle เน้นการเก็งกำไรระยะกลางหรือตามเทรนตลาด Trend following

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ 

Step 3 : สกรีนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)

 • P/E Ratio (X) 
  • คำนวณจาก ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น
  • บอกว่า นักลงทุนจะยอมจ่ายราคาหุ้นกี่บาทเพื่อให้ได้ต่อกำไร 1 บาท หรือ แสดงถึงจำนวนปีที่คืนทุน
  • ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งดี แสดงว่า สามารถคืนทุนได้เร็ว (ค่าเฉลี่ย SET 15-18 เท่า)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ 

 • Net Profit Growth (%)
  • อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
  • แสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความสามารถในการหารายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย
  • ค่ายิ่งสูงยิ่งดี (ค่าเฉลี่ย SET ประมาณ 8-10% ต่อปี)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ 

 • PEG Ratio (X)
  • คำนวณจาก PE / Net Profit Growth
  • PE วัดความถูกแพง
  • Net Profit Growth วัดการเติบโตของกำไร
  • PEG ค่าที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1 หมายความว่า ความแพง (PE) ไม่ควรเกินอัตราการเติบโตของกำไร (Net Profit Growth)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ 

 • P/B Ratio (X)
  • คำนวณจาก ราคาหุ้น / Book value
  • เทียบราคาหุ้นกับมูลค่าทางบัญชี (ส่วนของเจ้าของ) บอกว่าซื้อถูก หรือแพงกว่าเจ้าของ
  • ยิ่งค่าต่ำยิ่งดี (ค่าเฉลี่ย SET ประมาณ 2 เท่า)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

 • D/E Ratio (X)
  • คำนวณจาก หนี้สิน / ผู้ถือหุ้น
  • บอกถึงภาระหนี้สินของบริษัท ถ้ามีค่าสูง แสดงถึงบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินสูง
  • ค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 1-2 เท่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

 • Net Profit Margin (%)
  • คำนวณจาก กำไรสุทธิ / ยอดขายสุทธิ
  • แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
  • ค่ายิ่งสูงยิ่งดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

 • Dividend Yield(%)
  • คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น
  • อัตราเงินปันผลตอบแทน บอกว่าซื้อหุ้น ณ ราคาปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของราคาหุ้น
  • ค่ายิ่งสูงยิ่งดี ทั้งนี้ต้องพิจารณาความต่อเนื่องและการเติบโตของเงินปันผลด้วย (ค่าเฉลี่ย SET ประมาณ 3% ต่อปี)
 • ROE (%)
  • คำนวณจาก กำไรสุทธิ / ส่วนของทุน (สินทรัพย์ – หนี้สิน)
  • ยิ่งสูงยิ่งดี บริษัทนำเงินผู้ถือหุ้นไปสร้างกำไรได้มาก
  • บริษัทที่มี ROE ในระดับสูง (เกิน 15% ต่อปี) ต่อเนื่อง แสดงว่าเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง และมีความได้เปรียบคู่แข่ง (ค่าเฉลี่ย SET ประมาณ 10-15%)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

 • ROA (%)
  • คำนวณจาก กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม
  • แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดรายได้
  • ค่ายิ่งสูงยิ่งดีใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ค่าที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 12% – 15%

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

 • Current Ratio (X)
  • คำนวณจาก สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
  • บอกสภาพคล่องของกิจการในการชำระหนี้ระยะสั้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่
  • หากมีค่า มากกว่า 1 แสดงว่า กิจการมีความสามารถในการชำระหนี้
 • Market Cap. (M Baht)
  • มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ คํานวณจากราคาปิดของหลักทรัพย์ x จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนปัจจุบัน (Listed Shares)
  • Market Cap บอกมูลค่าตลาดหรือขนาดของบริษัท
  • หุ้นขนาดใหญ่มั่นคง ขนาดเล็กมีโอกาสเติบโต
  • หุ้นที่มี Market Cap. สูง หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา ก็จะส่งผลกระทบกับตลาดฯ มาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

 • Revenue Growth (%)
  • อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ
  • บ่งบอกทิศทางการเติบโตของบริษัท
  • ควรพิจารณาจากรายได้หลักของกิจการมากกว่ารายได้รวม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ 

Step 4 : เจาะลึกหุ้นรายตัวด้วย อัตราส่วนทางการเงินและงบการเงิน (Summary)

เมื่อไม่นานมานี้โปรแกรม Stock Signals ได้เพิ่มอีกหนึ่งความสามารถในการแสดงข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและเจาะลึกงบการเงินของหุ้นรายตัว!! และแสดงข้อมูลเริ่มตั้งแต่…

Capture

 • Technical
  • แสดงข้อมูล Bull Signal, Bear Signal
  • แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น (รายเดือน)
  • แสดงปริมาณและมูลค่าการซื้อขาย (รายเดือน)

111

 • Fundamental
  • Market Value Ratios อัตราส่วนมูลค่าตลาด
  • Profitability ความสามารถในการทำกำไร จะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่บอกว่า บริษัทนี้มีประสิทธิภาพในการทำกำไรมากน้อยขนาดไหน
  • Efficiency แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่บ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ด้วย ROA, Total Asset Turnover
  • Debt Ratio แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่บอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สินด้วย D/E, TIE, Liabilities to Assets
  • Growth แสดงถึงการเติบโตในด้านรายได้, กำไรสุทธิ, กำไรต่อหุ้นและเงินปันผล
  • Dividend & Ownership แสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
  • Liquidity บอกถึงสภาพคล่องของบริษัทนั้นๆ
  • Income Statement งบกำไรขาดทุน (แสดงรายรับรายจ่าย) บอกว่าในแต่ละช่วงเวลา บริษัททำมาค้าขายได้เงินมาทั้งหมดกี่บาท หักต้นทุนค่าวัตถุดิบ หักค่าจ้างคนงาน จ่ายดอกเบี้ย เสียภาษี แล้วเหลือเท่าไหร่
  • Balance Sheet งบดุลจะเป็นงบที่บอกว่าบริษัทนั้น มีทรัพย์สินอะไรบ้าง เงินสด, ที่ดิน, อาคาร, มีหนี้กี่บาท มีเงินทุนของเราเองกี่บาท
  • Cashflow Statement งบกระแสเงินสด (บอกที่มาที่ไปของเงิน) จะทำหน้าที่เหมือนรายงานที่มาที่ไปของรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ว่าเงินที่ได้มา ได้มาจากอะไร เงินที่จ่ายไป จ่ายไปเพื่ออะไร
  • การวิเคราะห์หุ้นแบบ Dupont Analyst
   อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่
  • Major Shareholder แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น

อัพเดทแนวโน้มการลงทุน เจาะลึกสัญญาณซื้อขายหุ้นรายตัว !! กับ คุณเอก-ธนรัตน์ อิศรกุล ผู้อำนวยการ สายงานวิจัย และ 3 สาวแก๊งค์น้องบัว ทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 10.30 น. รับชมกันสดๆได้ที่ FB bualuangsec และ Youtube bualuangsec

stock signals

เข้าใช้งาน Stock Signals อย่างไร ?

ท่านสามารถเข้าใช้งาน  Stock Signals ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. Bualuang Website        รองรับการใช้งานผ่านทาง PC  และสมาร์ทโฟน
 2. Bualuang Streaming    รองรับการใช้งานผ่านทาง PC  และสมาร์ทโฟน
 3. Bualuang Connex         รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน iOS / Android

1. Bualuang Website

 • login เข้าสู่ www.bualuang.co.th (New Website) ระบุ Username 6 หลักและ Password ของท่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนู “Pre-Trade” เลือกเมนูย่อย  “Stock Signals”  หรือ สามารถเลือกจากเมนูทางลัดด้านบน “Stock Signals”

2. Bualuang Streaming

ติดตั้งและใช้งาน Application Streaming ได้ที่นี่!!

 • เข้าสู่ระบบโปรแกรม Streaming จากนั้นเลือกหัวข้อ “BLS” และเข้าเมนู Stock Signals

3. Bualuang Connex

ติดตั้งและใช้งาน Application Connex ได้ที่นี่!!

 • Login ผ่าน Application Connex จากนั้นเลือกที่เมนู Services ตรงแถบเมนูหลักด้านล่าง และเลือก Stock Signals

ss

ss-1

 

สนใจเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น