แจ้งเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) SPORT-W7 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) SPORT-W7 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 14 – 28 สิงหาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น SPORT-W7

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดย แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)
ขีดคร่อมสั่งจ่าย ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)”
ลงวันที่ 14 – 26 สิงหาคม 2562

กรุณากรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ไว้ด้านหลังเช็คให้ครบถ้วน


ตัวแทนรับจองซื้อ
คุณลัดดาวัลย์ ภู่พานิช
ฝ่ายการเงิน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2508-8055

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น