แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SMT-W1

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SMT-W1 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 13 – 27 มิถุนายน 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.072 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 7.46 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น SMT-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี “บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)”

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 574-3-00888-8  สาขาบางปะอิน

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 13 – 25 มิถุนายน 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ 0-3525-8555

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น