ต้องการโอนใบหุ้นเข้าพอร์ตทำอย่างไร

การโอนใบหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ แบ่งเป็น 2 กรณี

1. การโอนใบหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ (กรณีใบหุ้นของตนเอง)

เอกสารประกอบ (ใบหุ้น 1 ใบต่อเอกสาร 1 ชุด)

 • ใบหุ้นฉบับจริง  :  โดยเจ้าของใบหุ้น (ผู้โอน) ลงนามหลังใบหุ้น 1 ตำแหน่ง ตรง “ข้อ 1 ลงลายมือชื่อผู้โอน”
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน 1 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”
 • ใบรับฝากชั่วคราว ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งลูกค้าจะต้องลงนามและเก็บเอกสารต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน สำเนาฯ เก็บไว้กับทางบริษัท ฯ

ตัวอย่าง ตำแหน่งที่ต้องลงนาม

1

* หมายเหตุ :  หากเจ้าของใบหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ พร้อมกรอกข้อมูลและลงนาม ดาวน์โหลดแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ คลิกที่นี่
 • หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”

ช่องทางในการยื่นเอกสาร

1. ติดต่อที่สาขาหลักทรัพย์บัวหลวง (ยื่นเอกสารด้วยตนเอง)
2. ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านเพิื่อขอใบรับฝากชั่วคราว
* * ทั้งนี้เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย แนะนำให้ส่งเอกสารแบบ EMS และเก็บหมายเลขลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบสถานะ **

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารของท่านถูกต้องครบถ้วน

 

2. การโอนใบหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ ( กรณีใบหุ้นของผู้อื่น )

กรณีนี้ เจ้าของใบหุ้น (ผู้โอน) และ ผู้รับโอน จะต้องไปติดต่อด้วยตนเองที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เพื่อลงนามหลังใบหุ้น และให้ทาง TSD ประทับตราหลังใบหุ้น ก่อนส่งใบหุ้นพร้อมเอกสารประกอบมายัง บล.บัวหลวง

เอกสารประกอบ (ใบหุ้น 1 ใบต่อเอกสาร 1 ชุด)

 • ใบหุ้นฉบับจริง  :  โดยเจ้าของใบหุ้น (ผู้โอน) และผู้รับโอน ลงนามหลังใบหุ้นตามตัวอย่างรูปด้านล่าง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอนอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”
 • ใบรับฝากชั่วคราว ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) – โดยลูกค้าลงนาม และเก็บเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันระหว่างดำเนินการฝากใบหุ้นเข้าพอร์ต

ตัวอย่าง ตำแหน่งที่ต้องลงนาม

ใบหุ้นชื่อคนอื่น

* หมายเหตุ :  หากเจ้าของใบหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ พร้อมกรอกข้อมูลและลงนาม
 • หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”

ช่องทางในการยื่นเอกสาร

1. ติดต่อที่สาขาหลักทรัพย์บัวหลวง (ยื่นเอกสารด้วยตนเอง)
2. ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านเพิื่อขอใบรับฝากชั่วคราว
* * ทั้งนี้เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย แนะนำให้ส่งเอกสารแบบ EMS และเก็บหมายเลขลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบสถานะ **

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารของท่านถูกต้องครบถ้วน

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น