สร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย SAP 002

“จะดีกว่าไหม…หากมีบริการออมหุ้นปันผลแบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยทำให้เป้าหมายอิสรภาพทางการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ”

3 วง 2

หลักการทำงานของ SAP 002

SAP 002 เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่อยู่ภายใต้บริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan ซึ่งเป็นบริการที่นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารพอร์ตการลงทุน โดยนักลงทุนสามารถลงทุนได้ง่ายๆเพียงแค่เตรียมเงินสดรอไว้ในบัญชีธนาคารทุกๆเดือน เพื่อให้ระบบทำการตัดเงินแล้วนำเงินมาลงทุน จากนั้นนักลงทุนก็สามารถติดตามผลการลงทุนได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับการตัดสินใจเลือกซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

กลยุทธ์ SAP 002 จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 โดยใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อและขาย ซึ่ง SAP 002 จะเลือกซื้อเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีผลกำไรเป็นบวกและมีการเติบโต มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงเปรียบเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยไม่จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ และไม่สนใจแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ในช่วงตลาดขาลงได้ และจะทำการขายเมื่อหลักทรัพย์นั้นๆมีปัจจัยพื้นฐานไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น

sap0021

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง SAP 002 จะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่า 10 หลักทรัพย์ขึ้นไปและมีสัดส่วนการเข้าซื้ออย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนในช่วงตลาดขาลง

ทั้งนี้ เป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน คือ การเลือกซื้อหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะทำให้นักลงทุน“ได้รับกระแสเงินสดจากเงินปันผลในระหว่างที่ถือครองพอร์ตการลงทุน” แต่กระแสเงินสดจากเงินปันผลที่ได้รับแต่ละปีอาจแตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์รายตัวในพอร์ตการลงทุนของแต่ละช่วงเวลา

เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

 • ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ
 • ต้องการสร้างวินัยการออมผ่านตลาดทุน
 • ต้องการลงทุนในหุ้นปันผลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เลือกหลักทรัพย์ใน SET100
 • คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหรือดัชนีอ้างอิงในระยะยาว (Active Management)
 • สามารถรับผลขาดทุนและความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดได้
 • พร้อมลงทุนด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 200,000 บาท และเงินลงทุนรายงวดขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือน

ว่าด้วยเรื่อง…..ผลการทดสอบย้อนหลัง

SAP 002 มีการทดสอบการลงทุนย้อนหลัง (BackTest) โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 200,000 บาท และลงทุนเดือนละ 10,000 บาท  โดยระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2007 ถึง 31 ธันวาคม 2018 ซึ่งคิดเป็นระยะเวลา 11 ปี แสดงให้เห็นมูลค่าพอร์ตการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และเงินปันผล  ดังนี้…

sap0022

จากกราฟข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุน SAP 002 ณ สิ้นปี 2018 มีมูลค่า 3,438,084 บาท โดยยังไม่รวมเงินปันผลทั้งหมดที่ได้ระหว่างปี และเงินลงทุนทั้งหมดอยู่ที่ 1,640,000 บาท ซึ่งส่วนต่างระหว่างมูลค่าพอร์ตการลงทุนกับเงินลงทุนทั้งหมดคิดเป็นเงิน 1,798,084 บาท โดยได้รับเงินปันผลสะสม 231,496 บาท

sop0023

 • Period:                                       01/01/2007 – 31/03/2019
 • Initial Investment (Baht):          200,000
 • Monthly Investment (Baht):     10,000 per month
 • Total Investment (Baht):          1,670,000
 • Commission:                             0.30%
 • Stock Universe                        SET100

หมายเหตุ
– จำนวนเงินลงทุนที่แตกต่างกัน อาจจะส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีความแตกต่างจากผลการทดสอบย้อนหลัง
หรือผลการดำเนินงานในอดีต
– ผลการทดสอบย้อนหลังหรือผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนของ SAP 002 กับเงินฝากที่ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% เห็นได้ว่า พอร์ตการลงทุนในกลยุทธ์ SAP 002 โดยไม่รวมเงินปันผลมีมูลค่า 3,438,084 บาท ส่วนเงินฝากจะมีมูลค่า 1,932,040 บาท และผลตอบแทนจากการลงทุนของ SAP 002 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 11.81%

แม้ว่าผลการทดสอบย้อนหลังพบว่า กลยุทธ์ SAP 002 สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูง แต่เนื่องจากการทำงานของกลยุทธ์เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานโดยไม่สนใจแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ นั้นอาจส่งผลให้มูลค่าพอร์ตสามารถปรับตัวลงเทียบเท่าตลาดในช่วงตลาดขาลงได้เช่นกัน ซึ่งจากผลการทดสอบย้อนหลังในช่วงปี 2008 Maximum Drawdown ของ SAP 002 เคยมีการปรับตัวลงเทียบเท่ากับ SET index ที่ -59.23% แต่อย่างไรก็ดีค่าเฉลี่ยของการปรับตัวลงส่วนใหญ่ ยังคงน้อยกว่าตลาด ซึ่งจะสังเกตได้จาก
ปี 2011, 2013 และ 2015 ซึ่งเกิดจากเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพในการลงทุนและมีการกระจายหลักทรัพย์อย่างเหมาะสมdrawdown4

บุคคลทั่วไป (ลูกค้าใหม่) : เปิดบัญชีประเภท Cash Balance ก่อน
พร้อมกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 002

 

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 002 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้…

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี”
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”
 • สำเนาหน้า Bookbank ธนาคารกรุงเทพ 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อใช้ตัดบัญชี” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี” 

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง (ลูกค้าเก่า) : กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 002

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 002 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้…

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี”
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”
 • สำเนาหน้า Bookbank ธนาคารกรุงเทพ 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อใช้ตัดบัญชี” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี” 

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง ( 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ) หรือส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่การตลาด ค้นหาที่อยู่ คลิกที่นี่


Disclaimer3

ข้างล่าง2

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

22 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น