สร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย SAP 002

“จะดีกว่าไหม…หากมีบริการออมหุ้นปันผลแบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยทำให้เป้าหมายอิสรภาพทางการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ”

3 วง 2

หลักการทำงานของ SAP 002

SAP 002 เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่อยู่ภายใต้บริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan ซึ่งเป็นบริการที่นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารพอร์ตการลงทุน โดยนักลงทุนสามารถลงทุนได้ง่ายๆเพียงแค่เตรียมเงินสดรอไว้ในบัญชีธนาคารทุกๆเดือน เพื่อให้ระบบทำการตัดเงินแล้วนำเงินมาลงทุน จากนั้นนักลงทุนก็สามารถติดตามผลการลงทุนได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับการตัดสินใจเลือกซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

กลยุทธ์ SAP 002 จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 โดยใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อและขาย ซึ่ง SAP 002 จะเลือกซื้อเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีผลกำไรเป็นบวกและมีการเติบโต มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงเปรียบเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยไม่จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ และไม่สนใจแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ในช่วงตลาดขาลงได้ และจะทำการขายเมื่อหลักทรัพย์นั้นๆมีปัจจัยพื้นฐานไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น

sap0021

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง SAP 002 จะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่า 10 หลักทรัพย์ขึ้นไปและมีสัดส่วนการเข้าซื้ออย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนในช่วงตลาดขาลง

ทั้งนี้ เป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน คือ การเลือกซื้อหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะทำให้นักลงทุน“ได้รับกระแสเงินสดจากเงินปันผลในระหว่างที่ถือครองพอร์ตการลงทุน” แต่กระแสเงินสดจากเงินปันผลที่ได้รับแต่ละปีอาจแตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์รายตัวในพอร์ตการลงทุนของแต่ละช่วงเวลา

เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

 • ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ
 • ต้องการสร้างวินัยการออมผ่านตลาดทุน
 • ต้องการลงทุนในหุ้นปันผลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เลือกหลักทรัพย์ใน SET100
 • คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหรือดัชนีอ้างอิงในระยะยาว (Active Management)
 • สามารถรับผลขาดทุนและความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดได้
 • พร้อมลงทุนด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 200,000 บาท และเงินลงทุนรายงวดขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือน

ว่าด้วยเรื่อง…..ผลการทดสอบย้อนหลัง

SAP 002 มีการทดสอบการลงทุนย้อนหลัง (BackTest) โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 200,000 บาท และลงทุนเดือนละ 10,000 บาท  โดยระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2007 ถึง 31 ธันวาคม 2018 ซึ่งคิดเป็นระยะเวลา 11 ปี แสดงให้เห็นมูลค่าพอร์ตการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และเงินปันผล  ดังนี้…

sap0022

จากกราฟข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุน SAP 002 ณ สิ้นปี 2018 มีมูลค่า 3,438,084 บาท โดยยังไม่รวมเงินปันผลทั้งหมดที่ได้ระหว่างปี และเงินลงทุนทั้งหมดอยู่ที่ 1,640,000 บาท ซึ่งส่วนต่างระหว่างมูลค่าพอร์ตการลงทุนกับเงินลงทุนทั้งหมดคิดเป็นเงิน 1,798,084 บาท โดยได้รับเงินปันผลสะสม 231,496 บาท

sop0023

 • Period:                                       01/01/2007 – 31/03/2019
 • Initial Investment (Baht):          200,000
 • Monthly Investment (Baht):     10,000 per month
 • Total Investment (Baht):          1,670,000
 • Commission:                             0.30%
 • Stock Universe                        SET100

หมายเหตุ
– จำนวนเงินลงทุนที่แตกต่างกัน อาจจะส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีความแตกต่างจากผลการทดสอบย้อนหลัง
หรือผลการดำเนินงานในอดีต
– ผลการทดสอบย้อนหลังหรือผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนของ SAP 002 กับเงินฝากที่ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% เห็นได้ว่า พอร์ตการลงทุนในกลยุทธ์ SAP 002 โดยไม่รวมเงินปันผลมีมูลค่า 3,438,084 บาท ส่วนเงินฝากจะมีมูลค่า 1,932,040 บาท และผลตอบแทนจากการลงทุนของ SAP 002 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 11.81%

แม้ว่าผลการทดสอบย้อนหลังพบว่า กลยุทธ์ SAP 002 สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูง แต่เนื่องจากการทำงานของกลยุทธ์เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานโดยไม่สนใจแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ นั้นอาจส่งผลให้มูลค่าพอร์ตสามารถปรับตัวลงเทียบเท่าตลาดในช่วงตลาดขาลงได้เช่นกัน ซึ่งจากผลการทดสอบย้อนหลังในช่วงปี 2008 Maximum Drawdown ของ SAP 002 เคยมีการปรับตัวลงเทียบเท่ากับ SET index ที่ -59.23% แต่อย่างไรก็ดีค่าเฉลี่ยของการปรับตัวลงส่วนใหญ่ ยังคงน้อยกว่าตลาด ซึ่งจะสังเกตได้จาก
ปี 2011, 2013 และ 2015 ซึ่งเกิดจากเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพในการลงทุนและมีการกระจายหลักทรัพย์อย่างเหมาะสมdrawdown4

บุคคลทั่วไป (ลูกค้าใหม่) : เปิดบัญชีประเภท Cash Balance ก่อน
พร้อมกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 002

 

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 002 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้…

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี”
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”
 • สำเนาหน้า Bookbank ธนาคารกรุงเทพ 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อใช้ตัดบัญชี” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี” 

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง (ลูกค้าเก่า) : กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 002

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 002 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้…

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี”
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”
 • สำเนาหน้า Bookbank ธนาคารกรุงเทพ 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อใช้ตัดบัญชี” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี” 

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง ( 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ) หรือส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่การตลาด ค้นหาที่อยู่ คลิกที่นี่


Disclaimer3

ข้างล่าง2

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

22 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่แนบรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครให้ทางด้านล่างของบทความเรียบร้อยนะคะ :)

 1. Tik

  ขั้นต่ำต้องลงทุนเท่าไหร่ คือเราต้องเลือกหุ้นเองหรือเปล่าคะ
  ขอรายละเอียดการลงทุนค่ะ

  1. OIC

   เงินลงทุนเริ่มต้น 200,000 บาท และเงินลงทุนรายงวดขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือนค่ะ โดยบริหารพอร์ต และเลือกหลักทรัพย์ลงทุนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Robot Trade นะคะ

 2. หลา

  ยังไม่ค่อยเข้าหลักการเลือกหลักทรัพย์ เวลาที่ระบบจะทำการซื้อและขายหลักทรพย์ แล้วค่าธรรมเนียมบริการที่ต้องจ่ายให้ คิดยังไง ถูกหรือแพงกว่ากอง ETF ที่ธนาคารกรุงเทพก็มีให้ลงทุนเหมือนกัน

  1. OIC

   ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Commission Rate อยู่ที่ 0.30% และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนราย 2 ปี 1,070 นะคะ

 3. สมชาย

  แตกต่างกันอย่างไรกับวิธีการลงทุนแบบ DCA ครับ
  แล้วแบบไหนน่าใช้กว่า

  1. OIC

   DCA จะเป็นการซื้อเฉลี่ยแบบรายวันโดยกลยุทธ์การลงทุนจะเป็นออกเป็น DCA001 (ซื้อเฉลี่ย BMSCITH) และ DCA002 (ซื้อเฉลี่ย BSET100) ค่ะ
   โดยเงินลงทุนขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาทนะคะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/dca001_002/ นะคะ

  1. OIC

   ไม่มีกำหนดระยะเวลาการลงทุนค่ะ ทั้งนี้แนะนำลงทุนระยะยาว 2 ปีขึ้นไปนะคะ

แสดงความคิดเห็น