แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) S-W1

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) S-W1 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  28 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 15.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น S-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี  “ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 784-2-25796-9  สาขาสีลม ซอย 1 (อาคารวิลลิค เฮ้าส์)

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  0-2050-5555 ต่อ 904, 912

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น