แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) RICHY-W1

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) RICHY-W1 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.22449 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.47 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น RICHY-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี “บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)”

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 197-3-04164-1  สาขานานาเหนือ

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 17 – 27 มิถุนายน 2562


 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น