การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) RICH-W1 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) RICH-W1 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 29 พฤศจิกายน 2561 – 11 ธันวาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ :  1 หุ้นสามัญ  ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น DNA-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงิน เท่านั้น
ชื่อบัญชี “บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 228-304647-8 บัญชีกระแสรายวัน สาขาพระราม 2 กม. 7


กรณีถือหุ้น DNA-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค , แคชเชียร์เช็ค , ดร๊าฟท์  *** เช็คลงวันที่ 22 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 ***
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Rich Asia Corporation Public Company Limited”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2453-6277 ต่อ 219 และ 313

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น