การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) PPS-W1 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) PPS-W1 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 22 พฤศจิกายน 2561 -3 ธันวาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ :  1.2 หุ้นสามัญ  ในราคาหุ้นละ 0.333 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น DNA-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงิน เท่านั้น
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 180-857697-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก


กรณีถือหุ้น DNA-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ :

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค , แคชเชียร์เช็ค , ดร๊าฟท์  *** เช็คลงวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2561 *** 
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Account for Subscription for Ordinary Shares of Project Planning Service Public Company Limited”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2718-2785-9

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น