แจ้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) PPPM

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) PPPM (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  1 – 5 กรกฎาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานการชำระเงิน  (ฉบับจริง ที่เป็นเป็นตัวพิมพ์ ธนาคาร เท่านั้น)
  • หน้าสมุดธนาคาร (กรณีจองเกินสิทธิ เท่านั้น)

กรณีถือหุ้น PPPM – R   ยื่นเอกสารถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 1 กรกฎาคม 2562

กรณีเช็คบุคคล โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. for subscription” และลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นำไปฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงเทพ

กรณีแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. for subscription” และสามารถซื้อก่อนระยะเวลาการจองได้  นำไปฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงเทพ

กรณีโอนเงิน Bill Payment  ที่ธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment สำหรับ NVDR  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร 

 


กรณีถือหุ้น PPPM   

กรณีโอนเงิน Bill Payment ยื่นเอกสารถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 4 กรกฎาคม 2562
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี  “ บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ”
โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร 

กรณีเช็คบุคคล โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” และลงวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2562 นำไปฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงเทพให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม  2562

กรณีแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” และสามารถซื้อก่อนระยะเวลาการจองได้  นำไปฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงเทพให้เรียบร้อย


 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น