การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) PHOL-W1 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) PHOL-W1 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 8  – 30 ตุลาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น PHOL-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงินเท่านั้น
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ผลธัญญะ”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 015-8-39449-9


กรณีถือหุ้น PHOL-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED for Capital Increase”
เช็คลงวันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2561


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 0-2791-0111    โทรสาร 0-2791-0100-3

ติดต่อ คุณเสาวภา ชูรุจิพร  โทรศัพท์ 0-2791-0111 ต่อ 151

ติดต่อ คุณศิริพร อ่อนดี โทรศัพท์ 0-2791-0111 ต่อ 206

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น