การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) PERM

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)  PERM  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ 

กรณี  PERM  คลิก อ่านรายละเอียด

กรณี PERM – R  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  31 พฤษภาคม และ 4 – 7 มิถุนายน 2562 

อัตราส่วนการจัดสรร : 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 1 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

 • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
 • หลักฐานการชำระเงิน (Bill Payment)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • หน้าสมุดธนาคาร (กรณีจองเกินสิทธิ) ธนาคารกรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงไทย, ทหารไทย, กรุงศรี, TBANK หรือ UOB เท่านั้น

กรณีถือหุ้น PERM

วิธีชำระค่าจองซื้อ :  ชำระเงินโดย Bill Payment หรือ เช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ สามารถจองเกินสิทธิได้

 • กรณี Bill Payment  ผ่านทางธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
 • กรณี เช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นำเช็คฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคารธนชาต ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เท่านั้น โดยเช็คลงวันที่ไม่เกิน 5 มิถุนายน 2562

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2562


กรณีถือหุ้น PERM – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ :  ชำระเงินโดย Bill Payment ของ NVDR เท่านั้น สามารถจองเกินสิทธิได้ 

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562


หมายเหตุ

 • ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร ( ถ้ามี )
 • กรณีจองเกินสิทธิ
  • จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ ภายใน 5 วันทำการนับจาก วันปิดการจองซื้อหุ้น

สถานที่รับจองซื้อ และรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คุณระพีพร ดอนเหลือง หรือ คุณภัทรานิษฐ์ ครองอัมพรสุข

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2217-6923 หรือ 0-2217-8608

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น