แจ้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) PACE

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) PACE (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  2 – 26 กรกฎาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 3 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • แบบคำเบิก/โอนหลักทรัพย์   คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
  • แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน)  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานการชำระเงิน  (ฉบับจริง ที่เป็นเป็นตัวพิมพ์ ธนาคาร เท่านั้น)
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีจองเกินสิทธิ)

กรณีถือหุ้น PACE 

กรณีชำระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  ยื่นเอกสารถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 22 กรกฎาคม 2562
กรอกรายละเอียด ชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ด้านหลังเช็คให้ถูกต้องและครบถ้วน
โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”และ ลงวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2562

กรณีชำระเงินโดยการโอนเงิน  ยื่นเอกสารถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 24 กรกฎาคม 2562
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี  “ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ ”
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 142-310057-5  สาขากรุงเทพ/สาธร


กรณีถือหุ้น PACE – R

กรณีชำระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  ยื่นเอกสารถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 18 กรกฎาคม 2562
กรอกรายละเอียด ชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ด้านหลังเช็คให้ถูกต้องและครบถ้วน
โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “ASIA PLUS SECURITIES for subscription”และ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

กรณีชำระเงินโดยการโอนเงิน  ยื่นเอกสารถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 18 กรกฎาคม 2562
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี  “ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ ”
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 142-310057-5  สาขากรุงเทพ/สาธร


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น