วิธีการนำหุ้น “เข้าบัญชีหุ้น” ต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนที่ 1 : หากเป็นหุ้น OR สามารถตรวจสอบข้อมูลผลการส่งมอบหุ้นได้ที่ https://www.set.or.th/form-or

สำคัญมาก!! ตรวจสอบเพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าท่านได้ทำการจองซื้อไว้อย่างไร ?
1. เลือกรับหุ้น เป็นใบหุ้น
2. เลือกนำหุ้น เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกผู้ฝาก 600
148666640_10151348602529975_7485986832265085349_o

ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากได้รับผลการตรวจสอบแล้ว…สามารถนำหุ้นเข้าบัญชีหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

กรณีที่ 1 : “เลือกเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกผู้ฝาก 600”  ดำเนินการทำตามวิธีดังนี้
จัดเตรียมเอกสาร…

1. ดาวน์โหลดแบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ (TSD) (ลงนามผู้ถือหลักทรัพย์)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
**กรอกรายละเอียดและลงนามในกรอบด้านซ้ายมือ ตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหลักทรัพย์ (รับรองสำเนา “เพื่อใช้ในการโอนหุ้น” พร้อมลงนาม) จำนวน 1 ชุด

Finalใบโอนหุ้น

*หมายเหตุ : ระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ให้ครบทั้ง 7 หลัก

 • ประเภทบัญชี Cash Collateral เลขบัญชีหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย
 • ประเภทบัญชี Cash Balance เลขบัญชีหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย 2
 • หากเจ้าของใบหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล กรุณาดาวน์โหลดแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ คลิกที่นี่
  กรอกข้อมูลและลงนามให้เรียบร้อย แล้วส่งมาพร้อมกับ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล

ส่งเอกสารมาที่

1. ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน ค้นหาที่อยู่สาขา คลิกที่นี่

2. ส่งมาตามที่อยู่ : บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง ฝ่าย Online Trading 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 


 

กรณีที่ 2 :  “เลือกรับหุ้น เป็นใบหุ้น”  ดำเนินการทำตามวิธีดังนี้

(กรณีใบหุ้นเป็นชื่อของตนเองเท่านั้น) 

การจัดเตรียมเอกสาร… ใบรับฝากชั่วคราว / ใบหุ้นฉบับจริง / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน

1. ใบรับฝากชั่วคราว* โดยติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ แจ้งเลขที่บัญชีหลักทรัพย์เพื่อรับผ่านอีเมลได้ที่ https://m.me/bualuangsec
ตัวอย่างใบรับฝากชั่วคราว
*หมายเหตุ : หลังจากกรอกข้อมูลใบรับฝากหุ้นชั่วคราว จำเป็นต้องดำเนินการจัดเตรียมใบหุ้นฉบับจริง พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังที่อยู่ของหลักทรัย์บัวหลวง ภายในระยะเวลา 10 วันทำการเท่านั้น
2. ใบหุ้นฉบับจริง โดยเจ้าของใบหุ้น (ผู้โอน) ลงนามหลังใบหุ้น 1 ตำแหน่ง ตรง “ข้อ 1 ลงลายมือชื่อผู้โอน”
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน รับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อใช้ในการโอนหุ้น” และลงนาม จำนวน 1 ชุด
 ใบหุ้น

* หมายเหตุ :  หากเจ้าของใบหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ พร้อมกรอกข้อมูลและลงนาม ดาวน์โหลดแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ คลิกที่นี่
 • หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”

* ข้อควรระวัง : หากไม่ถูกต้อง อาจถูกนายทะเบียน Reject รายการ และขอเอกสารแก้ไขที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง

 • การลงนามในเอกสารหลังใบหลักทรัพย์ และสำเนาบัตรประชาชนจะต้องลงลายมือที่เหมือนกัน
  เท่านั้น
 • การเซ็นรับรองในสำเนาบัตรประชาชนจะต้องระบุว่า “ ใช้เพื่อการฝากใบหุ้นเท่านั้น ,ใช้เพื่อการฝาก
  หลักทรัพย์เท่านั้น ,ใช้เพื่อการโอนหุ้นเท่านั้น” เป็นต้น
 • เอกสารใบรับฝากชั่วคราว ลายมือชื่อของผู้ฝากจะต้องตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่เคยให้ไว้กับหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น

หลังหลักทรัพย์บัวหลวงได้เอกสารเรียบร้อยแล้ว จะส่งต่อให้กับนายทะเบียน (TSD) เพื่อโอนหุ้นเข้าพอร์ตประมาณ 1-3 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 3 : ช่องทางในการยื่นเอกสาร

1. ติดต่อที่สาขาหลักทรัพย์บัวหลวง (ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ค้นหาที่อยู่สาขา คลิกที่นี่)
2. ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ : ฝ่ายทะเบียนหุ้น ใบรับฝากชั่วคราว บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม บางรัก กทม.10500

สำคัญมาก!!

* ต้องเตรียมเอกสารให้ครบ หากเอกสารไม่ครบถ้วน อาจเกิดความล่าช้า
** เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย แนะนำให้ส่งเอกสารแบบ EMS และเก็บหมายเลขลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบสถานะ

ดำเนินการส่งเอกสารนำใบหุ้น เข้าบัญชีหุ้นแล้ว…จะใช้เวลากี่วัน ? 

หลังจากดำเนินการส่งใบหุ้นและเอกสารประกอบมายัง บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ทางบริษัทฯ จะนำส่งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่อไป  และต้องรอผลการยืนยันจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ติดตามสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) โทร. 02-009-9999


FAQ : คำถามพบบ่อย

1. หากเลือกรับหุ้นเข้าบัญชีหุ้น แต่ชื่อผู้จองและชื่อเจ้าของบัญชีหุ้นไม่ตรงกันทำอย่างไร ?
ตอบ :
หุ้น OR จะถูกนำฝากเข้าบัญชี 600 (ฝากไว้กับทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD)  ในนามชื่อของผู้จองเท่านั้น
และต้องนำหุ้นเข้าบัญชีหุ้น ที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้จองเท่านั้น

2. นำใบหุ้นชื่อคนอื่น เข้าบัญชีหุ้นตนเองได้หรือไม่
ตอบ : การนำใบหุ้นเข้าพอร์ต ชื่อใบหุ้นต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหุ้นเท่านั้น

​3. สามารถเปลี่ยนใบหุ้นชื่อตนเอง เป็นชื่อบุคคลอื่นได้หรือไม่ ? 
ตอบ : สามารถเปลี่ยนได้ โดยดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-009-9999

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่