เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง…ง่ายๆไม่ต้องส่งเอกสาร

Most Helpful Article Most Viewed Article

เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ในปัจจุบัน พนักงานของหลักทรัพย์บัวหลวงได้เริ่มปฎิบัติงานที่บ้าน (WFH) ส่งผลให้การอนุมัติเปิดบัญชีอาจล่าช้ากว่าปกติ แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลและสถานะการเปิดบัญชีผ่านทาง customerservice@bualuang.co.th ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

3 Step ง่ายๆ เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

3 Step ง่ายๆ เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

ขั้นตอน 1 : กรอกข้อมูลออนไลน์

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.bualuang.co.th หรือคลิกที่รูปภาพด้านล่าง เพื่อเปืดบัญชีหุ้น

2. ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกดปุ่ม “Continue” 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์...ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร กับหลักทรัพย์บัวหลวง

3. ตรวจสอบ Email  หัวข้อ  : Opening Account (Register From Bualuang Securities) ที่ส่งจาก Bualuang Securities ซึ่งท่านจะได้รับอีเมลในวันที่กรอกข้อมูลสมัครจากหน้าเว็บไซต์ทันที จากนั้นกด “คลิกที่นี่” เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีออนไลน์ตามขั้นตอนต่อไป

ss22

4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด “Submit”

sss1

5. ดำเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์ เพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวง 4 Step ดังนี้

 • Step 1 : Personal Information กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก Save และกด Next
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
 2. ข้อมูลสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ทำงาน, ตำแหน่ง, รายได้และเอกสารประกอบรายได้
  (กรณีนักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ว่างงาน ให้กรอกเป็นที่อยู่ปัจจุบัน)
 3. ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล, ความสัมพันธ์, เบอร์โทรศัพท์
  (กรณีนักศึกษา ผู้ติดต่อต้องเป็นบิดาและมารดาเท่านั้น, แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้ติดต่อต้องเป็นคู่สมรสเท่านั้น)
 4. ข้อมูลหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สำหรับรับเงินปันผล และ ถอนเงินออกจากพอร์ต

**ข้อควรระวัง**

 • ต้องระบุ Laser ID หลังบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ss3

 • Step 2 : KYC & Suitability ทำแบบประเมินความเสี่ยง จากนั้นคลิก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และกด Save และ Next ตามลำดับ

ss4

 • Step 3 : Attachment อัพโหลดรูปภาพประกอบการเปิดบัญชี

ss5

ขั้นตอน 2 : อัพโหลดรูปภาพหรือถ่ายภาพ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

 • ไฟล์รูปภาพที่ 1 ถ่ายรูปหน้าตรงลูกค้าพร้อมกับบัตรประชาชน
 • ไฟล์รูปภาพที่ 2 ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน
 • ไฟล์รูปภาพที่ 3 แนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ยกเว้น ธนาคารทหารไทย ประเภท No Fix, Saving Care / ไทยพาณิชย์ ประเภท Smart Kid และ ธนาคารกรุงศรี ประเภทบัญชี มีแต่ได้ 

*กรณีไม่มีสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ : สามารถแนบไฟล์บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่เปิดผ่านออนไลน์ได้ (ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก) เฉพาะธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกร, ธนาคารไทยพาณิยช์ และ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยไฟล์แนบรูปภาพบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่เปิดผ่านออนไลน์มานั้น ต้องมีรายละเอียดข้อมูลชัดเจน ชื่อ นามสกุล และ เลขที่บัญชีธนาคาร

ss6

 • ไฟล์รูปภาพที่ 4 แนบไฟล์ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • ไฟล์รูปภาพที่ 5 แนบไฟล์ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (ถ้ามี) กรุณาใช้ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลฉบับล่าสุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและระบุข้อความว่า “เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)”ไฟล์รูปภาพที่ 6 แหล่งที่มาของรายได้ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน รายการบัญชีเงินฝากธนาคารเฉลี่ยย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน รายการมูลค่ากองทุนหรือหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

สำเนาเอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล. บัวหลวง” ตัวอย่างไฟล์แนบรูปภาพจำนวน 3 ไฟล์ ประเภท jpg,jpeg, png, gif, pdf ขนาดไม่เกิน 20 mb เท่านั้น

ขั้นตอน 3 : ยืนยันข้อมูลและอนุมัติการเปิดบัญชี

 • Step 4 : Confirmation ยืนยันข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นด้วยรหัส OTP จากนั้นคลิกอ่านสัญญา

ss7บริษัทฯ จะดำเนินการอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินซื้อขายไม่เกิน 500,000 บาท

มือใหม่เริ่มต้นลงทุนในหุ้นอย่างไร ?

กลงทุนมือใหม่!! หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้นจะได้รับSMS และ Email พร้อมสรุป ขั้นตอนเริ่มต้นการลงทุนในหุ้นง่ายๆ  

 • เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) และตั้งรหัสประจำตัว (PIN) 
 • ติดตั้งโปรแกรมให้พร้อมก่อนลงทุน  
 • วิธการโอนเงินเข้าพอร์ตก่อนซื้อขายหุ้น 
 • สอนส่งคำสั่งซื้อหุ้นง่ายๆ ด้วย Settrade Streaming  
 • มือใหม่!! เริ่มต้นออมหุ้นด้วยกลยุทธ์ DCA และ VA 
 • ช่องทางศึกษาข้อมูลลงทุนเพิ่มเติม  

อ่านรายละเอียเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

Row66

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

80 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. จันทราฑิตย์

  ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ แล้วขาดเอกสารหน้าสมุดบัญชี นอกนั้นเอกสารครบทุกอย่าง เพราะทำเล่มหาย แบบนี้คือสมัครไม่ได้ใช่มั้ยค่ะ พอจะแก้ไขตรงไหนได้ป่าวค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ เพราะตอนนี้ยังไม่สะดวกกลับไทย

  1. OIC

   เบื้องต้นเอกสารประกอบดารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้า bookbank นะคะ