เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง…สามารถสมัครเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

aw

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลสมัครเปิดบัญชี ผ่าน www.bualuang.co.th

สำหรับบุคคลทั่วไปท่านต้องเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงก่อนนะคะ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ภายใน 1 วันทำการได้ โดยคลิก www.bualuang.co.th

และเมื่อเปิดบัญชีหุ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้…

1. Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th จากนั้นระบุ

 • Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
 • Password   รหัสผ่าน

46195163_285278982126387_6532255128156635136_n

 

2. เลือกเมนู MUTUAL FUNDS จากนั้นเลือก “เปิดบัญชีกองทุนรวม”

menu

กรอกข้อมูลออนไลน์  3 step ง่ายๆ…

Step 1 : กรอกข้อมูลเปิดบัญชีกองทุน

 • ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, วันเดือนปีเกิด, สถานภาพ, ข้อมูลคู่สมรส, ข้อมูลบุตร (กรอกข้อมูลเฉพาะบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส) ทั้งนี้สามารถระบุข้อมูลได้สูงสุด ไม่เกิน 2 คน)
 • ที่อยู่ ได้แก่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, อาชีพ, รายได้, ที่อยู่ที่ทำงาน (กรณีนักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ว่างงาน ให้ระบุเป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้)
 • ข้อมูลสำหรับเปิดบัญชีกองทุน ได้แก่ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร, วัตถุประสงค์การลงทุน, ความประสงค์หักภาษีเงินปันผล (กรณีระบุความประสงค์ “ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย” ผู้ลงทุนจะต้องนำรายได้จากเงินปันผลที่ได้รับ ไปคำนวณรวมเพื่อยื่นภาษีประจำปี), บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน, บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล
  • หมายเหตุ
   – กรณีบัญชีหลักทรัพย์ (บัญชีหุ้น) ของท่านได้สมัครบริการหักเงินอัตโนมัติ (ATS) เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บัญชีธนาคารนั้นๆ เป็นบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อกองทุน
   – บัญชีธนาคารสำหรับหักเงิน และบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน สามารถใช้บัญชีธนาคารต่างกันได้
   – บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายและรับเงินปันผล สามารถใช้เป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี เท่านั้น
 • แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

*ข้อควรระวัง*

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

openfundonline

Step 2 : ตรวจสอบและยืนยัน ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกดยืนยัน เพื่อจัดส่งข้อมูล

step-2

Step 3 : ผลการสมัคร เมื่อจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ “ท่านได้ทำการสมัครเปิดบัญชีกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว”

step-3

ขั้นตอนที่ 2 : จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ รายละเอียดดังนี้

1. ลงลายมือชื่อในชุดเอกสารการเปิดบัญชีกองทุน

 • แบบฟอร์มชุดเปิดบัญชีข้อมูลบุคคลธรรมดา 1 ชุด โปรดลงนามในหน้า 2, หน้า 3, หน้า 5
 • แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 1 ชุด
 • แบบคำขอใช้บริการซื้อ ขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1 ชุด
 • แบบแจ้งความประสงค์ขอให้ถอนเงิน/โอนหลักทรัพย์/แปลงสถานะหลักทรัพย์ตามคำสั่งทางโทรศัพท์ 1 ชุด

2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความ “เพื่อใช้กับ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เท่านั้น”)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ระบุข้อมูลสมัครเปิดบัญชี (รับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความ “เพื่อใช้สมัคร ATS”)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ตามที่ระบุข้อมูลสมัครเปิดบัญชี (รับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความ “เพื่อใช้กับ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เท่านั้น”)

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่งเอกสารถึงผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
หรือ ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)

ขั้นตอนที่ 3 : รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติบัญชี

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนของท่าน หลังจากได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถซื้อขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund อ่านวิธีการใช้งาน คลิกที่นี่

สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง คลิกที่นี่

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีกองทุน แบบ PDF. ได้ที่…

Open-funds

** เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่ง
ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)

เปิดบัญชีกองทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง ซื้อขายกองทุนได้ครบจบที่เดียว 19 บลจ.

บัวหลวงเราเป็นตัวแทนขายกองทุนทั้งหมด 19 บลจ. โดย ปัจจุบันมี บลจ. ที่เข้าร่วมใน BLS FundConnext ทั้งหมด 17 บลจ. ซื้อขายออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund และอีก 2 บลจ. สามารถซื้อขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อขาย

เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง

 

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทาง BLS เป็นตัวแทน…
*BBLAM
เริ่มซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Streaming for Fund กับหหลักทรัพย์บัวหลวงได้แล้ว!!

17 บลจ

โปรโมชั่นพิเศษ!! สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ และซื้อกองทุนผ่าน Streaming for Fund (จับคู่ 1 คำสั่ง) รับทันที!! บัตรกำนัล CENPAY 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ธ.ค. 63 สำหรับ 200 ท่านแรกหรือจนกว่าของจะหมด

สื่อประชาสัมพันธ์_Customer

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

21 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. เกรียงไกร คงดอน

  แล้วถ้าคนที่มีบัญชีกองทุนกับบัวหลวงอยู่แล้วล่ะครับต้องเปิดใหม่หรอครับ

  1. OIC

   สำหรับท่านที่มีบัญชีกองทุนกับทางหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่แล้ว จะสามารถซื้อได้เฉพาะกองทุนของบลจ.เดิมที่ลูกค้าเคยซื้อ และสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยกรอกใบคำสั่งซื้อเท่านั้นค่ะ แต่หากลูกค้าเปิดบัญชีกองทุน FundConnext ผ่านช่องทางออนไลน์ จะสามารถซื้อขายกองทุนได้ทั้งหมด 11 บลจ. (รวมถึงบลจ.อื่นๆที่จะเข้าร่วมในอนาคต) โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ผ่าน Streaming for Fund ได้ค่ะ

   1. นิลลุบล

    ไม่เคยเปิดบัญชีกับบัวหลวง สามารถเปิดบัญชีกองทุน FundConnext ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้เลยมั้ยคะ

    1. OIC

     หากท่านยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์กับทางหลักทรัพย์บัวหลวง ท่านสามารถสมัครเปิดบัญชีกองทุน FundConnext ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://knowledge.bualuang.co.th/fundconnext/ นะคะ

   2. UBONPAN SRIVATHANAKUL

    ซื้อกองทุนBKD และ BTP ของธนาคารกรุงเทพไว้ แปลว่ามีบัญชีกองทุนแล้วหรือปล่าวคะ ถ้าไม่มีสามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์เพื่อทำการขายคืนหน่วยได้เลยไหมคะ?

    1. OIC

     สำหรับกองทุนที่ท่านซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ หากต้องการขายคืน จะต้องติดต่อขายผ่านธนาคารกรุงเทพนะคะ ไม่สามารถนำมารวมในบัญชีกองทุนที่ท่านซื้อผ่านหลักทรัพย์บัวหลวงได้ค่ะ

 2. เกรียงศักดิ์

  โบราณมาก โบรกอื่นเปิดออนไลน์แป๊บเดียว เอกสารใดๆก็ไม่ต้องส่ง เช่น SCBS พัฒนาให้เป็นยุคใกล้ 5.0 หน่อย

  1. OIC

   ทางเราขอน้อมรับคำติชมของท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

 3. Chalong

  มีบัญชีกองทุนบัวหลวงเดิมอยู่แล้ว แต่ซื้อผ่าน Mbanking และ ibanking เดิมซื้อได้แค่ของ บัวหลวง
  ถ้าต้องการซื้อกองทุน ทัง 11 บลจ. ต้องสมัครใหม่เพื่อซื้อผ่าน streaming for Fund ใช่ไหมครับ

  1. OIC

   ใช่ค่ะ ต้องสมัครเปิดบัญชีกองทุนผ่านหลักทรัพย์บัวหลวงก่อนนะคะ

 4. Supphachai

  เปิดบัญชีกองทุนผ่าน BLS ต้องเสียค่าธรรมเนียมเหมือนหุ้นไหมครับ และมีค่าใช้จ่ายไรเพิ่มอีกไหม

  1. OIC

   ค่าธรรมเนียมซื้อขายจะเท่ากับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวนเลยนะคะ ซึ่งจะรวมอยู่ในราคา NAV เรียบร้อยแล้ว หลักทรัพย์บัวหลวงไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมค่ะ

 5. สุธี

  เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมกับหลักทรัพย์บัวหลวงแล้ว บัญชีกองทุนรวมที่อยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจะมารวมกับพอร์ตการลงทุนด้วยไหมครับ

  1. OIC

   กองทุนที่ซื้อผ่านหลักทรัพย์บัวหลวง (บล.บัวหลวง) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) จะไม่สามารถนำมารวมกันได้นะคะ

 6. ธนัสชัย

  เมื่อเปิดบัญชีแล้วสามารถซื้อกองทุน LTF & RMF ได้ด้วยหรือไม่ครับ

  1. OIC

   ขั้นต่ำของการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆค่ะ ยกเว้นกรณีที่ซื้อกองทุนผ่านบริการการหักบัญชีอัตโนมัติ และผ่าน Streaming for Fund ขั้นต่ำในการลงทุน 10,000 บาทค่ะ

 7. ผู้ใช้งาน

  ไม่ทราบว่าตอนนี้สามารถซื้อกองทุนบัวหลวง ผ่าน fund connext ได้ยังครับ

 8. Pakhawe

  ทำไมไม่บอกว่า ต้องใช้บัญชีเดียวกัน เวลาหักเงิน กับเวลารับเงิน ละมีช่องให้กรอกเลขบัญชี หักเงิน กับ รับเงินเพื่อ
  ละเอกสารรับเงินปัญผล ก้ไม่รวมมากับ ใบเปิดบัญชีเลยอะ แยกยิบย่อยให้เสียเวลา

แสดงความคิดเห็น