แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ML-W2

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ML-W2 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 9 – 30 พฤษภาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.10 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 3.182 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น ML-W2

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 073-1-05122-4  สาขาสำนักบางพลัด

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 9 – 28 พฤษภาคม 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

เคาน์เตอร์เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ชั้น 1 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2574-6901 ต่อ 202

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น