แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) MIDA-W2

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  MIDA-W2 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 9 – 30 พฤษภาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น MIDA-W2

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบมจ. ไมด้า แอสเซ็ท”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 073-1-04994-7  สาขาบางพลัด

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 9 – 28 พฤษภาคม 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

เคาน์เตอร์เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ชั้น 2 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2434-2390-7 ต่อ 149 หรือ 0-8992-5309-7

Website : http://www.midaassets.com

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น