แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) JMART-W2

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)  JMART-W2  (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 21 พฤษภาคม  – 4  มิถุนายน 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 15.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น JMART-W2

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบมจ. เจ มาร์ท”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 135-4-72560-6  สาขาคลองตัน

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 21 – 31 พฤษภาคม 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2308-8152, 0-2308-8197 และ 0-2308-8196

โทรสาร 0-2308-8068

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น