รับมืออย่างไร…? เมื่อ JASIF ประกาศเพิ่มทุน ด้วย “Schedule Order” บน “Trade Master”

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา… JASIF ได้มีประกาศอัตราส่วนสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ สำหรับผู้ถือ 2.20 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ (Rights Offering Price) จำนวนหุ้นใหม่ที่จะออกอยู่ที่ 2,500 ล้านหน่วย ราคาเสนอขาย 9 บาทต่อหน่วย โดยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 11 ต.ค. 2562 และจองซื้อในช่วงวันที่ 7 – 13 พ.ย. 2562

โดยปัจจุบันราคาปิด JASIF (วันที่ 7 ต.ค.62) อยู่ที่ราคา 10.70 บาท และตามหลักการทางทฤษฎีการเพิ่มทุนนั้น จะกระทบต่อราคาหุ้นที่ปรับตัวลงตามสัดส่วน เราเรียกว่า Dilution Effect แล้วคำนวณกันยังไง ?

หลักการคำนวณราคาที่เหมาะสม (Fair Price)

Jasif3

ราคาที่เหมาะสม (Fair Price) = [(10.80 X 5,500) + (9.00 X 2,500)] / 8,000 = 10.20 บาท/หุ้น
ผลกระทบของจำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาที่เหมาะสม (Fair Price) ควรจะเป็น 10.2375 หรือประมาณ 10.20 บาทนั้นเอง!!
(ที่มาราคา NAV ของ JASIF : http://investor-th.jas-if.com)

แล้วเราควรตัดสินใจ “เพิ่มทุน” หรือ “ไม่เพิ่มทุน”

หากต้องการใช้สิทธิเพิ่มทุน ควรจะซื้อ ก่อน วันที่ขึ้นเครื่องหมาย X (XB วันที่ 11 ต.ค. 2562) และถือจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X (XB วันที่ 11 ต.ค. 2562) ถึงได้รับสิทธินั้นๆ หากซื้อวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X จะไม่ได้รับสิทธินั้นๆ

Tips : เครื่องหมาย XB คืออะไร…?

XB  (Excluding Other Benefit)  ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้…

 • สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
 • สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
 • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

Jasif2(ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2019)

 • กรณีที่ 1 : ราคา JASIF ต่ำกว่า 10.20 (Under Value)
  นักลงทุนจะเลือกซื้อหุ้น JASIF เพื่อมาใช้สิทธิเพิ่มทุนยังไงล่ะ!! (ชำระเงิน 2 ครั้ง คือตอนซื้อหุ้นและตอนใช้สิทธิ)
 • กรณีที่ 2 : ราคา JASIF สูงกว่า 10.20 (Over Value)
  คนที่มี JASIF อยู่ในพอร์ตและไม่ได้หวังเงินปันผลในระยะยาว และไม่ต้องการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มทุน ก็อาจจะเลือกไม่ใช้สิทธิแล้วขายเพื่อทำกำไรก่อน

เมื่อ JASIF มีการประกาศเพิ่มทุนและทำให้เกิดผลกระทบกับราคาตามทฤษฎี มาให้โปรแกรม Trade Master ตัวช่วยเด็ดๆ ช่วยส่งคำสั่งอัตโนมัติ ด้วยคำสั่ง Schedule Order” กันดีกว่า!!

คำสั่ง “Schedule Order” เหมาะกับใคร ? 

 • ช่วยให้คุณไม่ลืมส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น XD XR XB ฯลฯ หรือตั้งขาย DW, Warrant ก่อนจะหมดอายุ
 • ต้องการตั้งคำสั่งล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ หากถึงวันและเวลาที่คุณกำหนดแล้ว ระบบจะส่งคำสั่งซื้อหรือขายให้คุณทันที!!

ส่งคำสั่งซื้อขาย ด้วย “Schedule Order” บน Trade Master กันเลย!!

กรณีซื้อ (BUY) : เมื่อราคาปัจจุบันต่ำกว่า 10.20 บาท เพื่อใช้สิทธิเพิ่มทุน…

Jasif6(ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2019)

 • Volume จำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อ
 • Price ราคาที่ต้องการซื้อ
 • Amount กำหนดเป็นต้นทุน และราคา (Last, Bid, Offer หรือ MTL) ที่จะให้ระบบส่งคำสั่งซื้อ
 • Schedule Date วันที่จะให้ระบบส่งคำสั่งซื้อ
 • Time ระบุแบบเจาะจงเวลาที่จะให้ส่งคำสั่งซื้อ
 • Market Status ระบุแบบช่วงตลาดเปิดเช้า (Open1) หรือตลาดเปิดบ่าย (Open2) ที่จะให้ส่งคำสั่งซื้อ
 • Auto Order Set กรณีซื้อหุ้นได้ไม่ครบ ภายในวัน GTD ที่กำหนด
  • None ยกเลิกคำสั่ง ณ เวลาสิ้นวัน
  • Auto Cancel ยกเลิกคำสั่ง ณ เวลาที่กำหนด
  • Auto Change เปลี่ยนแปลงราคาของจำนวนหุ้นที่ยังไม่แมทช์ ณ เวลาที่กำหนด
 • One Triggers The Other Order Setting (OTO) สามารถเปิดชุดคำสั่งที่ 2 (Secondary Order) ได้ และระบบจะส่งคำสั่งชุดที่ 2 เมื่อชุดคำสั่งแรกซื้อหุ้นได้ครบทุกจำนวนแล้ว

กรณีขาย (SELL) : เมื่อราคาปัจจุบันมากกว่า 10.20 บาท เพื่อขายทำกำไร หากไม่ได้หวังเงินปันผลในระยะยาวและไม่ต้องการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มทุน

Jasif7(ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2019)

 • Volume จำนวนหุ้นที่ต้องการขาย
 • Price ราคาที่ต้องการขาย
 • Amount กำหนดเป็นต้นทุน และราคา (Last, Bid, Offer หรือ MTL) ที่จะให้ระบบส่งคำสั่งขาย
 • Schedule Date วันที่จะให้ระบบส่งคำสั่งขาย
 • Time ระบุแบบเจาะจงเวลาที่จะให้ส่งคำสั่งขาย
 • Market Status ระบุแบบช่วงตลาดเปิดเช้า (Open1) หรือตลาดเปิดบ่าย (Open2) ที่จะให้ส่งคำสั่งขาย
 • Auto Order Set กรณีขายหุ้นได้ไม่ครบ ภายในวัน GTD ที่กำหนด
  • None ยกเลิกคำสั่ง ณ เวลาสิ้นวัน
  • Auto Cancel ยกเลิกคำสั่ง ณ เวลาที่กำหนด
  • Auto Change เปลี่ยนแปลงราคาของจำนวนหุ้นที่ยังไม่แมทช์ ณ เวลาที่กำหนด
 • One Triggers The Other Order Setting (OTO) สามารถเปิดชุดคำสั่งที่ 2 (Secondary Order) ได้ และระบบจะส่งคำสั่งชุดที่ 2 เมื่อชุดคำสั่งแรกขายหุ้นได้ครบทุกจำนวนแล้ว

มาดูตัวอย่างการส่งคำสั่งด้วย “Schedule Order”

1. ระบุชื่อหุ้น เลือก ซื้อ (Buy) หรือขาย (Sell) พร้อมใส่จำนวน (Vol.) และราคา (Price) ที่ต้องการจะให้ระบบส่งคำสั่ง

jasif8

หรือหากเลือกเป็น Amount ระบบจะคำนวณจำนวนหุ้นตามจำนวนเงิน (Amount) ที่กำหนดต่อครั้ง จากราคาที่เลือก (Last, Bid, Offer หรือ MTL)

Jasif9

2. กำหนดวัน Schedule Date และเวลาที่จะต้องการให้ส่งคำสั่งซื้อขาย โดยเวลาที่กำหนดสามารถเลือกได้ทั้งแบบเจาะจงเวลา Time หรือแบบ Market Status ในช่วงตลาดเปิดเช้า (Open1) หรือตลาดเปิดบ่าย (Open2)

jasif10

3. เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายตามที่คุณกำหนด (ในข้อที่1) ให้ทันทีแบบอัตโนมัติ

4. แต่ถ้าวัน Schedule Date ที่กำหนดแล้ว ยังซื้อหรือขายหุ้นได้ไม่ครบทุกจำนวนที่ต้องการ สามารถตั้ง Auto Order Set อัตโนมัติได้ 

 • None : ยกเลิกออเดอร์หุ้นที่เหลือตอนตลาดปิดสิ้นวัน
 • Auto Cancel : ยกเลิกออเดอร์หุ้นที่เหลือตามเวลา หรือ ช่วง Market Status ที่ระบุ
 • Auto Change : ให้เปลี่ยนราคาออเดอร์หุ้นที่เหลือตามเวลา หรือ ช่วง Market Status ที่ระบุ

5. กดปุ่ม Submit พร้อมใส่ PIN แล้วอย่าลืมกด ON Order ในหน้า Auto Trade Status เพื่อให้ Trade Master รอส่งคำสั่งซื้อขายให้คุณก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XB กันได้เลย!!

Jasif11

สนใจแอปเทรดหุ้นใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

ติดตามรายการความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น