การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) J

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) BFIT  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ 

กรณี J  คลิก อ่านรายละเอียด

กรณี J – R  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  27 – 31 พฤษภาคม 2562  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

อัตราส่วนการจัดสรร : 1.2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 1.06 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ลงลายเซ็นให้เรียบร้อย) คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
  • หลักฐานการชำระเงิน  (ฉบับจริง มีตัวอักษรพิมพ์จากธนาคาร )
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ (กรณี จองเกินสิทธิ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ลงลายเซ็นสำเนาถูกต้อง) ( บัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
  • ใบรับรองการจองซื้อ (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ) (ุถ้ามี)

กรณีถือหุ้น 

วิธีชำระค่าจองซื้อ : สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินโอน โปรดชำระเงินได้ที่บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” สามารถจองเกินสิทธิได้

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร    ประเภทบัญชี:กระแสรายวัน    เลขที่บัญชี : 142-310060-9

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 27 – 30 พฤษภาคม 2562


กรณีถือหุ้น J – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ :  Please make payment by check or cashier. Check or Draft which is collectable through clearing house in Bangkok and shall be dated on May 23, 2019 – May 24, 2019 or money transfer on May 23, 2019 – May 24, 2019 which NVDR holders shall made payable to ” Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription” BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.. Account number 142-310060-9. สามารถจองเกินสิทธิได้ 

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 24 พฤษภาคม 2562  (เท่านั้น)


หมายเหตุ

  • ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร ( ถ้ามี )
  • กรณีจองเกินสิทธิ
    • จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ ภายใน 5 วันทำการนับจาก วันปิดการจองซื้อหุ้น

สถานที่รับจองซื้อ และรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)

ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร 0-2680-1333, 0-2680-1715 โทรสาร 0-2680-1733

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น