กองทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

การเข้าจดทะเบียนใน SET

รวย

กองทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) การนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 • คุณสมบัติของหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน :
  1. ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
  2. ระบุชื่อผู้ถือ
  3. ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ
 • นิยาม : กองทุนรวม หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
 • คุณสมบัติของกองทุนรวม : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึงกิจการต่อไปนี้
  • ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ
  • ไฟฟ้า  ประปา
  • ถนน ทางพิเศษหรือทางสัมปทาน
  • ท่าอากาศยานหรือสนามบิน
  • ท่าเรือน้ำลึก
  • โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • พลังงานทางเลือก
  • ระบบบริหารจัดการน้ำหรือการชลประทาน
  • ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย
  • ระบบจัดการของเสีย
  • กิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายกิจการ (Multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่ประกอบกันนั้นต้องมีลักษณะ
   • มีความเชื่อมโยง ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือต่อชุมชนเดียวกัน หรือใกล้เคียง และ
   • ก่อให้เกิดหรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวมของกิจการทั้งหมดที่ประกอบกันนั้น
 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
  • มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
  • มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
 • นายทะเบียนหลักทรัพย์ : แต่งตั้งให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
 • การยื่นคำขอจดทะเบียน :
  1. บริษัทจัดการเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน
  2. ยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมด
  3. ยื่นคำขอและเอกสารตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุน
 • ระยะเวลาในการ พิจารณารับหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

 

ที่มาข้อมูล : www.set.or.th

เริ่มต้นลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง

มาเรียนรู้และติดตามวิธีการลงทุนด้วยเครื่องมือออนไลน์ เพียงกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์พร้อมอนุมัติภายใน 1 วันทำการ อ่านวิธีการเปิดบัญชี…คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่