การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม : 0.8819 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 56 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานการชำระเงิน Bill Payment  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีจองเกินสิทธิ) เฉพาะ BBL, TMB, UOB, SCB, KBANK, KTB, TBANK, BAY, KK

กรณีถือหุ้น GPSC

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย Bill-Payment
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สามารถซื้อก่อนระยะเวลาการจองได้
นำเช็คไปฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น

หากเป็นเช็คบุคคล จะต้องลงวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562


กรณีถือหุ้น GPSC – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย Bill-Payment ตามไฟล์แนบเท่านั้น
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
นำเช็คไปฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น และจะต้องลงวันที่ 30 กันยายน 2562

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 30 กันยายน 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติกา่ร ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Email : +OpsIBK@phatrasecurities.com

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น