เก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้…กระทบอย่างไร ?

ภาษีกองทุน ตราสารหนี้…มีอะไรบ้าง ?

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา!! ฤกษ์งามยามดีที่ ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ กับ กองทุนต่างๆ ที่ลงทุนในตราสารหนี้ (ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) จะหักภาษี 15% ของดอกเบี้ยหรือส่วนลดในตราสารหนี้ที่กองทุนได้รับ  โดยการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าวจะเป็นการหักจากกองทุนโดยตรง จากก่อนหน้าที่ไม่โดนภาษี จากเดิมเป็นแหล่งที่นักฝากเงินใช้ประโยชน์ในการบริหารเงินสด เงินฝาก และมีการลงทุนในสิทรัพย์ พันธบัตร, หุ้นกู้, ตราสารหนี้เอกชน ผ่านกองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ ที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารทั่วไปที่มีภาษี

Tax1

มาตอนนี้ Gap ถูกปิดลง!! สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน คือ ผลตอบแทนกองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารหนี้จะลดลงเนื่องจากผลกระทบของภาษี จากดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับจากผู้ออกตราสารหนี้จะถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ 15% ซึ่งจะสะท้อนมาที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่เกิดจากดอกเบี้ยที่ได้รับจะเดินหน้าเพิ่มขึ้นช้าลง…แต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นทั้งหมด 100% ก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

Tax2

…อีกประเด็นหนึ่ง คือ เรื่องการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% สำหรับเงินปันผลจากกองทุนรวม ซึ่งอันนี้เดิมผู้ถือหน่วยสามารถเลือกให้หัก ณ ที่จ่าย แล้วไม่ต้องไปคำนวณเสียภาษี หรือจะเลือกไม่ให้หัก ณ ที่จ่าย แล้วไปคำนวนเป็นรายได้คำนวณภาษีเอง (ซึ่งมักจะใช้กับบุคคลที่มีฐานภาษี ต่ำกว่า 10%) มาปัจจุบันทางเลือกของเราไม่มีแล้ว!! ทุกคนจากนี้ไปจะถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ทันที (โดยสามารถเลือกที่จะคำนวณหรือไม่คำนวณภาษีสิ้นปีได้…ทั้งนี้แนะนำไม่ต้องไปรวมสำหรับคนที่มีฐานภาษี ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป)

นักลงุทน…ควรทำอย่างไร ?

Tax4

1. กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งหลายผลตอบแทนจะลดลง จากผลกระทบของภาษีบนดอกเบี้ยและส่วนลด 15% ถ้ายังไม่มีที่ไปที่ไหนถือต่อไปได้…เพราะทุกที่โดนเหมือนกันหมด!!

2. กองทุนผสมแต่มีสัดส่วนตราสารหนี้สูงแล้วจ่ายเงินปันผล จะมีความน่าสนใจน้อยลง เพราะ ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ถูกภาษี 15% แล้วยังมาโดยภาษีเงินปันผลอีก 10% ณ ตอนนี้ถือว่าโดนซ้ำซ้อน เพราะผลตอบแทนสุทธิจะลดลงอย่างสุดทน ถ้าลงทุนกองทุนผสมที่มีสัดส่วนตราสารหนี้สูงอย่าเลือกแบบมีปันผล…ซึ่งส่วนใหญ่มีให้เลือก

3. ด้วย Gap ระหว่างลงทุนตรง กับ ลงทุนผ่านกองทุนรวมในตราสารหนี้ถูกปิดลง ผู้ลงทุนอาจจะแสวงหาการลงทุนหุ้นกู้เองโดยตรง ที่อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูง ควรระมัดระวังในการเลือกตราสาร ความน่าเชื่อถือและกระจายความเสี่ยงด้วย เดี๋ยวจะกลายเป็นว่า หนีผลตอบแทนน้อยเพราะโดนภาษี มาผลตอบแทนและเงินต้นหาย เพราะหุ้นกู้ Default เอาได้…

4. เพื่อการออมระยะยาว ถ้าจะลงในตราสารหนี้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF และกองทุนสำรองเลื้ยงชีพ ยังดีเหมือนเดิม คือ ยกเว้นภาษี!!

เปิดบัญชีกองทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง ซื้อขายกองทุนได้ครบจบที่เดียว 15 บลจ.

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : สมัครเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ คลิกที่นี่  

Streamingforfund

สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง คลิกที่นี่

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีกองทุน แบบ PDF. ได้ที่…

Open-funds

** เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่ง
ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)

อย่าลืมติดตามรายการความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเรา ได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น