แจ้งการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ECF-W2 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ECF-W2 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น ECF – W2

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงิน
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 329-3-03799-4 บัญชีกระแสรายวัน สาขาแกลง


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท “บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)”
25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคาพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2152-7302-4 ต่อ 212 หรือ 202

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น