รู้จัก EPS คืออะไร และคำนวณหาหุ้นที่มีมูลค่าผลตอบแทนดีได้อย่างไร

EPS คืออะไร

Earnings Per Share (EPS) หรือ กำไรต่อหุ้น คือ อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่ใช้วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทที่แสดงในงบกำไรขาดทุน (Income Statement) ที่บอกถึงผลตอบแทนที่นักลงทุน จะได้รับกี่บาทจากการ ถือ 1 หุ้นของบริษัท โดยกำไรต่อหุ้นที่นักลงทุนจะได้รับนั้นจะอยู่ในรูปสกุลเงินของ กำไรสุทธิที่ระบุในงบกำไรขาดทุน (Income Statement) ต่อหุ้น

สูตรEPS

 • กำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัทหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้แล้ว
 • จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว (Outstanding Shares) หมายถึง จำนวนหุ้นที่บริษัทออกจำหน่ายในตลาดทุนและอยู่ในมือผู้ถือหุ้นแล้ว

** ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มทุน โดยการเพิ่มจำนวนหุ้นที่บริษัทชำระแล้ว จะทำให้ค่า EPS มีค่าน้อยลง

วิธีการดูค่าของ EPS

 • EPS > 0 หมายถึง บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ (Net Profit) หรือนักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการถือ 1 หุ้น
 • EPS < 0  หมายถึง บริษัทไม่สามารถกำไรสุทธิ (Net Profit) หรือนักลงทุนขาดทุนจากการถือ 1 หุ้น

ข้อสังเกต ยิ่งค่า EPS สูงเท่าไหร่ ยิ่งดี

อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น คืออะไร ?

อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น หรือ Earnings Per Share Growth Rate  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรต่อหุ้น (EPS) เมื่อวัดข้ามช่วงเวลา เพื่อเปรียบเทียบว่าในแต่ละช่วงเวลาบริษัทมีอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง อีกทั้งค่า EPS Growth Rate ช่วยสะท้อนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

eps

 •  T คือ ช่วงเวลาที่สนใจ
 • T-1 คือช่วงเวลาก่อนหน้า 1 ช่วงเวลา นิยมใช้เป็นรายไตรมาสหรือรายปี

วิธีการดูค่าของ EPS Growth Rate

 • EPS Growth Rate > 0 หมายถึง บริษัทมีกำไรต่อหุ้น (EPS) มากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาในอดีตทำให้อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากการถือ 1 หุ้น มีค่ามากขึ้น
 • EPS Growth Rate < 0 หมายถึง บริษัทมีกำไรต่อหุ้น (EPS) น้อยลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาในอดีตทำให้อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากการถือ 1 หุ้น มีค่าน้อยลง

ยกตัวอย่างเช่น  บริษัท A มีกำไรสุทธิ 4,000,000 บาท และมีจำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว 8,000,000 หุ้น

ดังนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทน 0.5  บาทต่อ 1 หุ้น

ยกตัวอย่างการใช้ EPS จากสถานการณ์จริง

บริษัทยกตัวอย่างเช่น บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : RCL

ตัวอย่าง EPS

 • ปี 2017 ค่า EPS = 0.64 บาทต่อหุ้น หมายความว่าผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 0.64 บาทต่อ 1 หุ้น
 • ปี 2018 ค่า EPS = -0.43 บาทต่อหุ้น หมายความว่าผู้ถือหุ้นขาดทุน 0.43 บาทต่อ 1 หุ้น
 • ปี 2019 ค่า EPS = -0.59 บาทต่อหุ้น หมายความว่าผู้ถือหุ้นขาดทุน 0.59 บาทต่อ 1 หุ้น
 • ปี 2020 ค่า EPS = 2.10 บาทต่อหุ้น หมายความว่าผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 2.10 บาทต่อ 1 หุ้น
 • ในไตรมาส 1 ของปี 2021 ค่า EPS = 3.55 บาทต่อหุ้น หมายความว่าผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน 3.55 บาทต่อ 1 หุ้น

ยกตัวอย่างการใช้ EPS Growth Rate จากสถานการณ์จริง

บริษัทยกตัวอย่างเช่น บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : RCL

ตัวอย่าง EPS Growth rate

จากปี 2017 ไปจนถึง ปี 2019 ค่า EPS Growth Rate น้อยลงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าบริษัท อาร์ ซี แอล มีการขาดทุนสุทธิ และทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ผู้ถือหุ้นได้รับน้อยลงทุกปี แต่ในปี 2020 จนมาถึงไตรมาสแรกของปี 2021 มีค่า EPS Growth Rate สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด สะท้อนว่าบริษัทอาร์ ซี แอล สามารถทำกำไรสุทธิได้สูงมาก เนื่องจากปัญหาปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ จึงทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ผู้ถือหุ้นได้รับมีมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามการดูกำไรต่อหุ้น (EPS) เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้บ่งบอกได้ว่าบริษัทนั้นดีและนักลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ ดังนั้น เราควรพิจารณาอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Indicator) อื่นๆควบคู่กันไปด้วย

แล้วเราสามารถดูค่า EPS และ EPS Growth Rate ได้จากที่ไหน ?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

 1. Login เข้าโปรแกรม TradeMaster
 2. เลือกเมนู Chart
 3. ไปที่ฟังก์ชัน Financial Chart >Financial Indicator
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา
 5. สามารถดูค่า Profit and Loss > EPS (THB) หรือ EPS Growth Rate (%) ของหุ้นตัวที่เลือกได้ด้านล่าง ดังนี้

KS EPS Trade Master (1)

 

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว สามารถดู EPS (THB) หรือ EPS Growth Rate (%)  ของหุ้นตัวที่เลือกได้ด้านล่าง ดังหน้านี้

EPS Stock Signalวิธีที่ 3 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Aspen for browser

 1. Login เข้าใช้งาน Aspen เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกฟังก์ชัน Fundamental > Financial
 3. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

epsas

สแกนหา EPS (THB) หรือ EPS Growth Rate (%)  ที่ถูกใจนักลงทุนได้อย่างไร ?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้…

212

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition)
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่มี EPS (THB) หรือ EPS Growth Rate (%)  ที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่