ลงทุน DR E1VFVN3001 ช่วงเวลาไหนดี

ลงทุน DR E1VFVN3001 ช่วงเวลาไหนดี

DR_ ลงทุน DR E1VFVN3001 ช่วงเวลาไหนดี-1-min

 

  1. DR คืออะไร?

 

DR (Depositary Receipt) หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีหลักการ คือ ผู้ออก DR เช่น บริษัทหลักทรัพย์ จะทำการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศมาเก็บไว้ (หุ้น หรือ ETF) และนำมาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนไทยสามารถซื้อขายได้สะดวกผ่าน Streaming

ในปัจจุบันมี DR ตัวแรกและหนึ่งเดียวในตลาดหุ้นไทย คือ E1VFVN3001 ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น E1VFVN30 ETF ในเวียดนามที่ออกโดย Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) บลจ. อันดับต้นๆ ของเวียดนาม ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอ้างอิงดัชนี VN30 หุ้นชั้นนำ 30 ตัวแรกของเวียดนามนั่นเอง

 

  1. จุดเด่นของการลงทุนใน DR E1VFVN3001

 

DR E1VFVN3001 สามารถซื้อขาย Realtime ได้เหมือนหุ้นไทย ผ่าน Streaming แต่สามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวันแบบไม่มีพักกลางวัน และมีการชำระราคาวันที่ T+2 เหมือนการซื้อขายหุ้นปกติ ซึ่งต่างจากกองทุนรวมต่างประเทศทั่วไปที่มักใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการกว่าจะทราบ NAV หลังจากทำธุรกรรม และมักใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการสำหรับการรับเงินค่าขายคืน

DR ยังเป็นตราสารที่ใช้เงินเริ่มต้นลงทุนไม่มาก เนื่องจาก 1 หน่วย DR ก็สามารถลงทุนได้ ซึ่งราคาในปัจจุบันอยู่ที่ราว 38 บาท นอกจากนี้การลงทุนใน DR ยังเป็นการลงทุนที่ประหยัด เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ 2 ต่อ (มีค่าธรรมเนียมการจัดการต่อเดียวจาก ETF ต้นทาง) โดยอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกันตามบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนใช้บริการ

ในขณะที่กองทุนรวมต่างประเทศทั่วไปมักจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่กองต้นทางเรียกเก็บ (ต่อที่ 1) และ ค่าธรรมเนียมที่ทางบริษัทจัดการกองทุนในไทยเป็นผู้เรียกเก็บ (ต่อที่ 2)  

 

  1. ลงทุน DR E1VFVN3001 ช่วงเวลาไหนดี?

 

ก่อนอื่น… สิ่งที่นักลงทุนควรทราบนั่นก็คือ เวลาเปิด-ปิดของตลาดหุ้นเวียดนามและตลาดหุ้นไทย โดยตลาดหุ้นเวียดนามเปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.15น.-11.30น. และ 13.00น.-14.30น. ขณะที่ DR สามารถซื้อขายในตลาดหุ้นไทยได้ตั้งแต่เวลา 10.00น.-16.30น. แบบไม่มีพักกลางวัน ดังนั้นจะเท่ากับว่าทั้งสองตลาดมีเวลาที่เปิดทำการพร้อมกันรวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง (ดังภาพ)

time

หมายเหตุ : เวลาไทยและเวียดนามใช้เวลาสากลเดียวกัน

 

ในทางปฎิบัติแล้วทางหลักทรัพย์บัวหลวงได้จัดให้มี Market Maker เพื่อดูแลสภาพคล่องของ DR E1VFVN3001 โดยหากสังเกตจากทั้ง 2 กราฟด้านล่างที่แสดงถึงราคาเปิด (กราฟ 1) และราคาปิด (กราฟ 2) ของ DR จะสังเกตเห็นว่าราคาเปิดของ DR มีแนวโน้มอยู่ในกรอบราคามากกว่าราคาปิด (เส้นประอยู่ในกรอบเส้นสีฟ้าและเส้นสีแดง) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นเวียดนามและไทยเปิดทำการพร้อมกัน จึงทำให้ Market Maker สามารถดูแลสภาพคล่องได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่น

open price close price

 

หมายเหตุ : ราคาเสนอซื้อ (เส้นสีฟ้า) และราคาเสนอขาย (เส้นสีแดง) เป็นราคา E1VFVN30 ETF ในเวียดนาม และถูกปรับด้วยค่าเงินให้เป็นบาท

ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจกระทบต่อราคา DR ให้เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับดัชนี VN30 ในระยะสั้น ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนไทย, ค่าเงินดองเทียบเงินบาท เป็นต้น ดังนั้นช่วงเวลาที่ทั้งสองตลาดหุ้นเปิดทำการพร้อมกัน จึงเป็นช่วงที่เหมาะกับการซื้อขาย DR E1VFVN3001 เนื่องจาก Market Maker สามารถดูแลสภาพคล่องได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่นนั่นเอง

 

  1. DR E1VFVN3001 เหมาะกับการลงทุนระยะไหน?

 

ราคา DR E1VFVN3001 มีโอกาสเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับดัชนี VN30 ได้ในระยะสั้นตามปัจจัยอื่นที่ได้กล่าวไปในข้างต้น อย่างไรก็ดีหากพิจารณาอัตราผลตอบแทนของ DR และดัชนี VN30 ในระยะยาว จะพบว่าราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน ดังภาพ

perfomance

thbvnd

วันที่ 18 ธ.ค. 61 (IPO) ถึง 30 พ.ย. 64

DR E1VFVN3001 มีผลตอบแทน +81.5%

ผลตอบแทนดัชนี VN30 ในสกุลเงินดอง +72.6%

ค่าเงินดองเทียบบาทแข็งค่าขึ้นราว +6.0%

ผลตอบแทนของดัชนี VN30 ในสกุลเงินดองปรับให้เป็นบาท = (1+ผลตอบแทนดัชนี VN30 ในสกุลเงินดอง)*(1+ค่าเงินดองเทียบบาท)

ดังนั้นผลตอบแทนของดัชนี VN30 ปรับด้วยค่าเงินคร่าวๆ = (1+0.726)*(1+0.06) = 1.829

หรือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ = +83.0%

 

กล่าวโดยสรุป หากพิจารณาในภาพระยะยาว (รายเดือนหรือรายปี) ราคา DR E1VFVN3001 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนี VN30 ดังตัวอย่างที่แสดงด้านบน จึงทำให้ DR นั้นเป็นตราสารที่เหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งในระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรในระยะสั้น

 

BLS Tips : หากอ้างอิงจากสถิติจากลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงที่ใช้บริการ DCA (Dollar-Cost Averaging) และ VA (Value Averaging) ซึ่งเป็นการออมหุ้นเป็นประจำในทุกๆเดือน ข้อมูลล่าสุด (ณ วันที่ 25 พ.ย. 64) พบว่าลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวมีผลตอบแทนเป็นบวกทุกคน (ดังกราฟด้านล่าง) เนื่องจากดัชนี VN30 ได้ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ไปเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา

 

acctnum

            กราฟข้างต้นแสดงถึงสถานะ กำไร/ขาดทุน ของลูกค้าทุกรายที่ทำการ DCA และ VA ใน DR E1VFVN3001 (ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 18 มี.ค. 2562 จนถึง 25 พ.ย. 2564) โดยความเข้มของสีแสดงถึง วันที่เริ่มต้นลงทุน (สีฟ้าอ่อน : เริ่มลงทุนก่อน และ สีฟ้าเข้ม : เพิ่งเริ่มลงทุน) ทั้งนี้ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

 

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ DCA และ VA ได้ในบทความ “ออมหุ้นเวียดนามผ่าน DR ง่ายๆ แค่เปิด Streaming !!!คลิก

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่