Tender Offer คืออะไร? ใช้สิทธิ์ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์ด้วย E-Tender

tender offer คือ อะไร

Tender Offer คือ อะไร?

Tender Offer คือ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยเป็นการตกลงซื้อขายนอกกระดาน ซึ่งผู้รับซื้อจะมีการระบุราคา จำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อ พร้อมระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

การทำ Tender Offer ปัจจุบันจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้
 1. Mandatory Tender Offer  เป็นการได้หุ้นจนถึงระดับที่กฎหมายกําหนดจนทําให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการได้หุ้นมานั้นผู้รับซื้อจะต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าจุด Trigger Point สําหรับเกณฑ์ของประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุนได้กําหนด Trigger Point ไว้ 3 ช่วง ได้แก่ 25%, 50% หรือ 75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในขณะที่เกณฑ์ต่างประเทศอาจกําหนดไว้เพียงจุดเดียวในระดับที่แตกต่างกัน เช่น ที่จุด 30% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เป็นต้น
 2. Voluntary Tender Offer เป็นการทําคําเสนอซื้อหุ้นโดยสมัครใจ เนื่องจากได้หุ้นมาไม่ถึง Trigger Point จึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ต้องการมีอํานาจควบคุมในบริษัท ซึ่งผู้รับซื้อจะทําคําเสนอซื้อหุ้นของกิจการเพียงบางส่วน ซึ่งมักจะอนุญาตให้ทําได้เมื่อบุคคลที่ได้หุ้นมานั้นไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม Mandatory Tender Offer
 3. Delisting tender offer เป็นการทำคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุนทั่วไป เมื่อบริษัทมีแผนนำหุ้นเพิกถอนออกจากตลาดและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหุ้นเนื่องจากนักลงทุนรายย่อยจะไม่สามารถทำการขายหุ้นในกระดานหุ้นได้ ทั้งนี้หากนักลงทุนไม่ได้ทำการขายคืนให้กับผู้รับซื้อ เมื่อหุ้นเพิกถอนออกจากตลาดแล้ว นักลงทุนจะถือหุ้นแบบเป็นใบหุ้นแทน

สามารถใช้สิทธิ Tender Offer ได้อย่างไร?

ปัจจุบันสามารถใช้สิทธิได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. ติดต่อยืนยันการใช้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน
 2. ส่งคำสั่งด้วยระบบออนไลน์ E-Tender

วิธีการส่งคำสั่ง Tender Offer ผ่านระบบออนไลน์ E-Tender ทำอย่างไร?

เฉพาะลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถทำได้เมื่อ  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น

ยกตัวอย่างการทำ Tender Offer หุ้น COL ที่ผ่านมา

 1. เข้าสู่ระบบหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง www.bualuang.co.th
 2. เข้าเมนู E-Services > E-Tender พร้อมกดปุ่ม ทำรายการtender offer คือ 2
 3. กรอกข้อมูลเพื่อทำรายการจองtender offer คือ 3
 4. เลือกชื่อย่อจองหลักทรัพย์ของท่านtender offer คือ 4
 5. ตรวจสอบและยืนยันการทำรายการ
  tender offer คือ 5
 6. tender offer คือ 6
 7. สามารถกดที่เมนู E-Tender ได้อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่ารายการเรียบร้อย (submitted) หรือไม่
  tender offer คือ 7

สนใจใช้บริการ E-Tender ผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่