ตอบคำถามยอดฮิตพิชิตเทรด “DW”

เราได้รวบรวมคำถามยอดฮิต…จากเหล่านักลงทุนที่เริ่มต้นลงทุนใน “DW” เอามาตอบทุกข้อสงสัยกันให้กระจ่าง…ไปเลย!!

DW แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

DW แบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่…

 • Call DW จะเป็น DW ที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ควรเลือกลงทุนใน Call DW
 • Put DW จะเป็น DW ที่มีราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวลดลงในอนาคต ควรเลือกลงทุนใน Put DW

ประโยชน์ของ DW มีอะไรบ้าง ?

 • Gearing : ให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
 • Upside and Downside Trading : ใช้เป็นเครื่องมือทำกำไรได้ทั้งเมื่อราคาหลักทรัพย์ขึ้นหรือลง
 • Portfolio Insurance : ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน
 • Lower Minimum Initial Investment : ใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง

หลักทรัพย์อ้างอิงของ DW ปัจจุบันมีตัวไหนบ้าง ?

 • หุ้นสามัญที่ซื้อขายในดัชนี SET100 เช่น KBANK,PTT, SCC
 • ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index, SET Index

สัญลักษณ์ของการซื้อขาย DW เป็นอย่างไร ?

DW มีสัญลักษณ์ในการซื้อขายทั้งหมด 12 ตัว โดยสัญลักษณ์แต่ละตัวมีความหมายดังนี้…

dw

 • UUUU  :  ชื่อย่อ 4 หลัก ของสินทรัพย์อ้างอิง
 • II          :  หมายเลขบริษัทสมาชิกตลท. เช่น 01 = บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
 • C          :  ประเภทของ DW ได้แก่ C >> Call DW และ P >> Put DW
 • YY MM :  ปี และ เดือนของวันซื้อขายวันสุดท้าย
 • A          :  รุ่นของ DW

เช่น PTT01C1802A หมายถึง คอลวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับหุ้น PTT ที่ออกโดย บ.ล. บัวหลวง ซื้อขายวันสุดท้ายเดือน ก.พ. 61 รุ่น A

DW มีอายุประมาณเท่าใด ตั้งแต่แรกออก ?

DW จะมีอายุเริ่มต้นอยู่ระหว่าง 2 เดือน-2 ปี ตามเกณฑ์ของสนง. ก.ล.ต. ในขณะที่ผู้ออกฯ นิยมให้มีอายุเริ่มต้นประมาณ 5-7 เดือน

ความเสี่ยง/ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา DW ?

 • ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้
 • ความเสี่ยงจากอายุที่ลดลงของ DW
 • ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปรับราคาให้เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม

วิธีการลงทุนใน DW ทำอย่างไร ?

 1. เลือกประเภทของ DW ตามการวิเคราะห์หลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ถ้ามองว่าหลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้นแม่) นั้นจะขึ้น ให้พิจารณา Call DW แต่ถ้ามองว่าหลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้นแม่) จะลงให้พิจารณา Put DW
 2. พิจารณาความเสี่ยงที่รับได้และระยะเวลาการถือครอง…
  กรณีรับความเสี่ยงได้สูงหรือต้องการเก็งกำไรระยะสั้น : ควรเน้นการลงทุนใน DW ที่มีอัตราทดสูง
  กรณีรับความเสี่ยงได้ต่ำหรือต้องการเก็งกำไรระยะกลาง-ยาว : ควรเน้นการลงทุนใน DW ที่มีการเสื่อมค่าเวลาต่ำ
 3. เลือกผู้ออก DW ที่มีความน่าเชื่อถือในการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง พร้อมตรวจสอบราคาที่เหมาะสมของ DW ก่อนซื้อขายทุกครั้ง…

เทรด DW ควรใช้ Fundamental Analysis หรือ Technical Analysis ?

ควรใช้ “Technical Analysis” เพราะจะสามารถวิเคราะห์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงระยะสั้นได้ดีกว่า สอดคล้องกับการเทรด DW ที่ต้องอาศัยความไวในการทำกำไร…

DW ใกล้หมดอายุสามารถลงทุนได้หรือไม่ ?

 • สามารถลงทุนได้ เนื่องจาก DW ใกล้หมดอายุมักมีอัตราทดสูง
 • แต่ไม่ควรถือครอง DW ใกล้วันครบกำหนดอายุเป็นระยะเวลานานเพราะมักมีการเสื่อมค่าเวลาค่อนข้างสูง
 • บล. บัวหลวงขอแนะนำว่าระยะเวลาการถือครองสูงสุดควรสัมพันธ์กับอายุคงเหลือของ DW (โดยนักลงทุนไม่ควรถือครอง DW ไม่เกิน 1 ใน 5 ของอายุคงเหลือ เพื่อไม่ให้โดนการเสื่อมค่าเวลาที่มากเกินไป)

ทำไมไม่ควรถือ DW จนครบกำหนดอายุ ?

เพราะทางสรรพากรถือว่าเงินสดส่วนต่างที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อถือ DW จนครบกำหนดอายุ เป็นเงินได้นอกตลาดซึ่งจะต้องเสียภาษีตามแบบ ภงด. 90 มาตรา 40 (8) ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้นักลงทุนขายคืน DW ก่อนหรือภายในวันซื้อขายวันสุดท้าย เพราะรายได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้…

วันซื้อขายสุดท้าย (Last Trade Date) ต่างจากวันครบกำหนดอายุ (Maturity Date)
อย่างไร ?

 1. วันซื้อขายสุดท้าย (Last Trade Date) คือ วันที่นักลงทุนซื้อขาย DW ได้เป็นวันสุดท้าย กรณีที่นักลงทุนซื้อแล้วถือ DW จนผ่านวันซื้อขายวันสุดท้ายไปจะถือว่านักลงทุนใช้สิทธิโดยอัตโนมัติและจะได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ (หากมี)
 2. วันครบกำหนดอายุ (Maturity Date) โดยปกติจะอยู่ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้าย 4 วันทำการ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่นักลงทุนยังเห็น DW อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่สามารถซื้อขายได้เนื่องจากถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่ต้องให้ความสำคัญต่อวันครบกำหนดอายุมากนัก

คำนวณ กำไร/ขาดทุน จากการลงทุนใน DW อย่างไร ?

กรณีที่ 1 : ซื้อแล้วขายก่อนครบกำหนดอายุ
กำไร/ขาดทุน = (ราคาขาย – ต้นทุนซื้อ) x จำนวน DW ที่ถือ

กรณีที่ 2 : ซื้อแล้วถือจนครบกำหนดอายุ
กำไร/ขาดทุน = (เงินสดส่วนต่าง– ต้นทุนซื้อ) x จำนวน DW ที่ถือ

ทั้งนี้ เงินสดส่วนต่างกรณีของ Call DW = (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย
เงินสดส่วนต่างกรณีของ Put DW = (ราคาใช้สิทธิ – ราคาอ้างอิง) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย
*โดยปกติ ราคาอ้างอิง คือ ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันซื้อขายวันสุดท้ายของ DW
**กรณีคำนวณเงินสดส่วนต่างติดลบให้ถือเป็นศูนย์

เงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิได้คืนเมื่อไหร่ และต้องทำอย่างไรบ้าง ?

นักลงทุนจะได้รับเงินสดส่วนต่างคืนภายใน 9 วันทำการหลังวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบัญชีซื้อขายหุ้นแบบอัตโนมัติ (บัญชีเดียวกับที่รับเงินปันผล)

ระยะเวลาการลงทุนใน DW เท่าไรจึงเหมาะสม ?

 • ระยะเวลาที่จะลงทุนใน DW นั้นจะขึ้นกับมุมมองของนักลงทุนต่อแนวโน้มของหลักทรัพย์อ้างอิง (โดยปกติไม่ควรเกิน 1 เดือน) หากนักลงทุนมองว่าหลักทรัพย์อ้างอิงมีทิศทางไม่ชัดเจนควรลงทุนในระยะสั้น หากนักลงทุนเห็นทิศทางแนวโน้มของหลักทรัพย์อ้างอิงอย่างชัดเจนจึงสามารถลงทุนในระยะยาวได้…นอกจากนี้ บล.บัวหลวงขอแนะนำว่าระยะเวลาการถือครองสูงสุดควรสัมพันธ์กับอายุคงเหลือของ DW (โดยนักลงทุนไม่ควรถือครอง DW ไม่เกิน 1 ใน 5 ของอายุคงเหลือ เพื่อไม่ให้โดนการเสื่อมค่าเวลาที่มากเกินไป)

DW บางตัวทำไมวาง Bid-Offer น้อย ?

 • โดยปกติ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะวาง Bid-Offer Volume ของ DW ให้สัมพันธ์กับ Bid-Offer Volume ของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ ขณะนั้นๆ ดังนี้หาก Bid Offer Volume ของหลักทรัพย์อ้างอิงน้อย Bid Offer ของ DW ก็จะน้อยตามไปด้วย
 • ในภาวะที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเหลือ DW ในมือน้อยก็จะส่ง Offer Volume น้อยลงด้วย
 • ดังนั้น สำหรับนักลงทุนที่ต้องการ DW จำนวนมาก ให้ส่งคำสั่งซื้อแบบเจาะจงราคา อย่าส่งคำส่งซื้อที่ราคาตลาดทั้งหมดแบบทันที (Market Order) เพราะจะได้ของที่ราคาแพงเกินจริง

เข้าซื้อ “Put DW” ก่อนหน้าวันที่หลักทรัพย์อ้างอิงขึ้น XD สามารถทำกำไรแบบฟรีๆ
ได้หรือไม่ ?

 • ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ออกจะมีการปรับสิทธิ DW ทุกตัวเพื่อขจัดผลกระทบของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่ปรับตัวลดลงจากการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นผู้ลงทุนที่ถือ Call DW และ Put DW จะไม่ได้รับผลกระทบจากราคา DW ที่ปรับตัวลดลงหากในวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลงเท่ากับเงินปันผลที่จ่ายพอดี
 • ทั้งนี้สำหรับ Corporate Action อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิง อย่างเช่น การเพิ่มทุน, แตกพาร์, แจกหุ้นปันผล ก็จะพิจารณาแบบเดียวกัน

DW01 ตัดค่าเสื่อมเวลาวันหยุดหรือไม่ ?

 • สำหรับ DW01 ทุกรุ่นตัดค่าเสื่อมเวลาตามวันทำการที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขายโดยไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปี ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบขาย DW ที่ถืออยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
 • อย่างไรก็ดีสำหรับ DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่นนั้นอาจมีนโยบายที่แตกต่างกัน เช่น อาจมีการตัด time decay ในช่วงวันหยุด เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนควรตรวจสอบเงื่อนไขกับผู้ออกแต่ละรายก่อนการลงทุนทุกครั้ง

ส่งคำสั่งซื้อขาย DW01 ที่ราคาปิด (ATC)  ในช่วง Call Market เสี่ยงมั้ย ?

 • ในช่วง Call Market หรือเวลา 16.30-16.40 น. ของทุกวัน นักลงทุนหลายท่านมักส่งคำสั่งซื้อขาย DW01 ที่ราคาปิดทำให้เกิดปัญหาซื้อ DW ได้ที่ราคาสูงเกินจริง หรือขาย DW ได้ที่ราคาต่ำเกินจริง เมื่อเปรียบเทียบเทียบกับราคาที่เหมาะสมของ DW ที่สอดคล้องกับราคาหุ้นแม่ ณ เวลานั้นๆ เนื่องจาก บริษัทไม่ได้มีนโยบายในการดูแลราคา DW01 ช่วงปิดตลาด
 • นักลงทุนควรส่งคำสั่งซื้อขาย DW01 ในช่วงตลาดเปิดทำการปกติ (10.00 -16.30 น.)  เพราะช่วงเวลาดังกล่าวผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถควบคุมราคา DW ให้เป็นไปตามกลไกที่แจ้งไว้ในเวปไซด์ แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องการซื้อขาย DW01 ในช่วง Call Market ควรส่งคำสั่งซื้อขายแบบเจาะจงราคาเท่านั้น

เว็บไซด์ที่สามารถติดตามข้อมูล DW มีแนะนำหรือไม่ ?

นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึกของ DW แต่ละตัวได้ที่ www.blswarrant.com

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น