DW กับ Warrant แตกต่างกันอย่างไร เลือกเทรดอะไรดี?

heading bualuang knowledge

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนหลายท่านให้ความสนใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและใช้เงินลงทุนต่ำเหมือนกัน

อย่างไรก็ดียังมีนักลงทุนหลายท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากนักอาจเกิดความสงสัยว่า DW และ Warrant เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหรือไม่

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW01) จึงขอเรียนชี้แจงถึงความแตกต่างของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแนวทางในการเลือกใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

 1. ผู้ออก
  สำหรับ DW จะถูกออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาต เช่น บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง (BLS), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (MBKET) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการออกผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในขณะที่ Warrant จะถูกออกโดยบริษัทจดทะเบียน เช่น บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล (JAS), บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนสำหรับเข้ามาใช้ในการขยายกิจการให้กับบริษัท
 2. ประเภทสิทธิที่มีการซื้อขาย
  สำหรับ DW จะมีทั้งสิทธิในการซื้อ (Call) และสิทธิในการขาย (Put) ให้เลือกลงทุน ดังนั้น นักลงทุนสามารถเก็งกำไรในหุ้นอ้างอิงขาขึ้นหรือขาลงก็ได้ ในขณะที่ Warrant จะมีเพียงสิทธิในการซื้อ (Call) ให้เลือกลงทุนเท่านั้น ดังนั้น นักลงทุนสามารถเก็งกำไรในหุ้นอ้างอิงขาขึ้นได้เท่านั้น
 3. สินค้าอ้างอิงให้เลือกลงทุน
  สำหรับ DW จะมีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นที่ซื้อขายในดัชนี SET100 และสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์ เช่น SET50 Index, SET Index ในขณะที่ สำหรับ Warrant จะมีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นเท่านั้น แต่ไม่จำกัดว่าต้องซื้อขายอยู่ในดัชนี SET100 นอกจากนี้ เราจะสังเกตได้ว่าชื่อสินค้าอ้างอิงกับชื่อผู้ออกจะเป็นคนละชื่อกันสำหรับ DW แต่จะเป็นชื่อเดียวกันสำหรับ Warrant
 4. สัญลักษณ์ที่ใช้ซื้อขาย
  • สำหรับ DW จะมีสัญลักษณ์ซื้อขาย 12 ตัวอักษร เช่น ITD01C1606A ประกอบด้วย 4 ตัวแรกเป็นชื่อหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ITD = หุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด, 2 ตัวถัดมาเป็นชื่อผู้ออก เช่น 01 = บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง (BLS), 1 ตัวถัดมาเป็นประเภทของ DW เช่น C= Call, 4 ตัวถัดมา เป็น ปี (2 ตัว) และเดือน (2 ตัว) ที่ DW ครบกำหนดอายุ, A = ชื่อรุ่น (A)
  • ในขณะที่ Warrant จะมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการซื้อขาย 4-8 ตัว เช่น ITD-W1 ประกอบด้วยชื่อของหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ITD และ –W1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนมีการออก Warrant ตัวนี้เป็นครั้งแรก (รุ่นที่ 1) ทั้งนี้ หากนักลงทุนสามารถจำสัญลักษณ์ที่ใช้ซื้อขายของ DW และ Warrant ได้ก็สามารถซื้อขายที่กระดานตลาดหลักทรัพย์ได้เลยโดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์แต่อย่างใด ส่วนค่าคอมมิชชั่นคิดเหมือนกับหุ้นทุกประการ

  หากนักลงทุนสามารถจำสัญลักษณ์ที่ใช้ซื้อขายของ DW และ Warrant ได้ก็สามารถซื้อขายที่กระดานตลาดหลักทรัพย์ได้เลยโดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์แต่อย่างใด ส่วนค่าคอมมิชชั่นคิดเหมือนกับหุ้นทุกประการ

 5. อายุตั้งต้น
  สำหรับ DW จะมีอายุการซื้อขายตั้งต้นประมาณ 2 เดือน – 2 ปี ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดและการเสื่อมค่าเวลาสูง ในขณะที่ Warrant จะมีอายุการซื้อขายตั้งต้นมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดและการเสื่อมค่าเวลาต่ำ ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจับจังหวะการลงทุนระยะสั้นควรเลือกซื้อ DW ในขณะที่ลงทุนระยะยาวควรเลือกซื้อ Warrant
 6. การส่งมอบเมื่อครบกำหนดอายุ
  สำหรับ DW จะมีการส่งมอบเป็นเงินสดส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าอ้างอิงกับราคาใช้สิทธิ ในขณะที่ Warrant จะเป็นการชำระเงินสดและส่งมอบหุ้นจริง ทั้งนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงขอแนะนำว่านักลงทุนไม่ควรถือ DW จนครบกำหนดอายุ เนื่องจากเงินสดส่วนต่างที่ได้รับถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินซึ่งจะต้องเสียภาษีตามแบบ ภงด.90 มาตรา 40(8) ขณะที่นักลงทุนจะต้องถือ Warrant จนครบกำหนดอายุหรือถึงกำหนดเวลาที่บริษัทให้ใช้สิทธิจึงจะสามารถแปลง Warrant เป็นหุ้นอ้างอิงได้
 7. การดูแลสภาพคล่อง
  สำหรับ DW ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อย 1 รายในการดูแลราคาซึ่งปกติมักจะเป็นผู้ออก DW ตัวนั้นๆ ในขณะที่ Warrant ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีข้อกำหนดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องในการทำราคา ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการความแม่นยำในการทำกำไรและต้องการซื้อขายในปริมาณที่มากควรเลือกซื้อ DW เนื่องจากผู้ดูแลสภาพคล่องมักจะมีการควบคุมราคา DW ให้เป็นไปตามราคาสินค้าอ้างอิงเสมอ

itd

สรุป

 • DW จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับนักลงทุนที่ถือครองระยะสั้นและต้องการความแม่นยำในการทำกำไรสูง
 • Warrant จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับนักลงทุนที่ถือครองระยะยาวและต้องการแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

 

BLS Knowledge Sharing V1

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น