การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) DNA-W1 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) DNA-W1 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 1 – 14 พฤศจิกายน 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น DNA-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงินเท่านั้น
ชื่อบัญชี “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 411-0-08329-3
บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)

คุณพรรณนิภา นันทอุดมเจริญ
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนน สีลม เขตบางรัก กทม.10500
โทรศัพท์ 0-2231-3555

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น