แจ้งการเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) DIMET-W2

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) DIMET-W2 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  4 – 18 กรกฎาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น DIMET-W2

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี  “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 081-2-84808-9 สาขาแม๊กแวลู พัฒนาการ

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 4 – 15 กรกฎาคม 2562 


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์  0-2323-2800-6   โทรสาร  0-2323-2807

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น