เครื่องหมาย CA หลังชื่อหุ้น คืออะไร

CA ย่อมาจาก Corporate Action

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือการซื้อขายหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมายต่างๆ บนกระดานซื้อขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว เช่น XD, XM, XR ฯลฯ โดยโปรแกรม Streaming จะขึ้นสัญลักษณ์เตือนล่วงหน้าสำหรับหุ้นที่จะมีเหตุการณ์ CA ในเร็วๆนี้…

เครื่องหมายสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 • XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
 • XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XA (Excluding All) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XE (Excluding Exercise) : แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XM (Excluding Meetings) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XN (Excluding Capital Return) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excluding Other Benefit) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
  • สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
  • สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
  • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
  • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

ซื้อหุ้นวันไหน…จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์

จำง่ายๆ หาก “ซื้อหุ้นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X  ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในรอบนั้นๆ”

แต่หาก “ซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย และถือจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมายก็จะได้รับสิทธิ”

เช่น หุ้น XYZ จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividends) ในวันที่ 08/10/2017 หมายความว่าถ้าอยากมีสิทธิรับเงินปันผลในงวดนี้ ต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่จะขึ้นเครื่องหมาย (08/10/2017) และถือจนมาถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย (08/10/2017)

หากซื้อหุ้นแล้ว…ขายได้เมื่อไร

สามารถขายหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมายได้ทันที โดยท่านยังได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน

เช่น หุ้น XYZ ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 08/10/2017 โดยนักลงทุนซื้อหุ้นก่อนวันที่จะขึ้นเครื่องหมาย และถือจนมาถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย จะสามารถขายหุ้นในวันที่ 08/10/2017 ได้ทันที โดยยังได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เครื่องหมายแจ้งเตือนนักลงทุน

 • H (Trading Halt) เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยแต่ละครั้ง มีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขายซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการขึ้น เครื่องหมาย H ดังนี้
 1. มีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัท และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริง และรอคำชี้แจงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันที
 2. ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งน่าสงสัยว่าจะมีผู้ลงทุนบางกลุ่ม ทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ทันที
 3. บริษัทร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันที
 4. มีเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
 • SP (Trading Suspension) เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้ง มีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขายซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ในการขึ้น เครื่องหมาย SP ดังนี้
 1. เมื่อเกิดกรณีเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H และตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าบริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ในทันที
 2. บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง ตลอดจนหนังสือเวียน ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตาม
 3. บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด
 4. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานภาพ เพื่อให้พ้นข่ายการถูกเพิกถอน
 5. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิ หรือการขายคืน
 6. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์
 • C (Caution) เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 • NP (Notice Pending) บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลที่ต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
 • NR (Notice Received) ตลาดหลักทรัพย์ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้มีการ Pending (NP) ไว้แล้ว
 • NC (Non-Compliance) หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
 • ST (Stabilization) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

ที่มา : www.set.or.th

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

13 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. Anonymous

  ตามตัวอย่างหุ้นXYZ ต้องซื้อก่อนวันที่08/10/2517……?

  1. OIC

   ลูกค้าต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย และถือจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย ถึงจะได้รับสิทธิ์ค่ะ

 2. narttaya

  แล้วเงินปันผลจะเข้ามาทางไหน และจะทราบได้อย่างไรคะ

  1. OIC

   จำนวนเงินปันผลที่ท่านลูกค้าได้รับนั้น จะเข้าผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้เป็นเอกสารแนบตอนเปิดบัญชีหลักทรัพย์ค่ะ :)

  1. OIC

   การขึ้นเครื่องหมาย CA เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ค่ะ หากซื้อหุ้นแล้วต้องการได้รับปันผลต้องซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD และถือให้ถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะ

  1. OIC

   การขึ้นเครื่องหมาย CA เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ค่ะ หากซื้อหุ้นแล้วต้องการได้รับปันผลต้องซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD และถือให้ถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะ

 3. VARuNEE CHARTTHONG

  หุ้นตัวใดจะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด จะทราบได้อย่างไร และดูได้จากไหนคะ หมายถึงหุ้นตัวอื่นๆถ้าทราบล่วงหน้าจะได้ดักซื้อไว้ก่อน ส่วนใหญ่ทำไมหุ้นที่จ่ายเงินปันผลแล้วราคาจึงตกคะ

  1. OIC

   สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรม BSIS 2.2 หรือ application Aspen Bualuang Trade รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://goo.gl/DrDumU ค่ะ

   หลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD ประกาศจ่ายปันผลแล้ว ราคาหุ้นมักจะตกลง เนื่องจากนักลงทุนที่ซื้อหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมายได้รับสิทธิปันผลแล้ว จึงเริ่มทยอยขายหุ้นเพื่อทำกำไร ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงค่ะ

แสดงความคิดเห็น