เครื่องหมาย “C” Caution…คืออะไร ?

ccc29

ทำความรู้จักเครื่องหมาย “C” เริ่มใช้ 2 ก.ค. นี้ กันนะคะ 
เครื่องหมาย “C ” (ท้ายชื่อหุ้น) คืออะไร ?? นักลงทุนหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมบางวันหุ้นบางตัวถึงมีอักษรย่อภาษาอังกฤษ มาต่อท้ายชื่อหุ้น ขอบอกเลยว่า อักษรย่อเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องรู้ เพราะมันคือ “เครื่องหมาย” แสดงข่าวความเคลื่อนไหวของหุ้น ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชนหรือการซื้อขายหุ้นนั้น

เครื่องหมาย “C” หลังชื่อหุ้น บอกอะไร ?
จะใช้กรณี บจ. ที่มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบการเงินหรือลักษณะธุรกิจ…และเตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน และกระตุ้น บจ. เร่งแก้ไขปัญหา
11
7 เงื่อนไข…หุ้นขึ้น “C”
1.  ฐานะการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาจากส่วนของ ผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้วหลังหักส่วนต่ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี)
2.  หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน บล. หรือ บ.ประกันมีคำสั่งเปิดเผยเป็นการทั่วไปให้ บจ. แก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงานโดยระงับการดำเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจชั่วคราว อันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
3.  ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบการเงิน หรือสั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)
4.  ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดย บจ. หรือกรรมการหรือผู้บริหารของ บจ.
5.  ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
6.  ศาลล้มละลายฯ รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือรับคำฟ้องล้มละลาย
7.  เป็น Cash Company (บจ. มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสด/หลักทรัพย์ระยะสั้น)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ 
ที่มา : www.set.or.th

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น