4 จุดเด่น BLS Private Fund

4 จุดเด่น BLS Private Fund

เทคโนโลยี กับ เรื่องการลงทุน เป็นเรื่องใหญ่ที่ใครคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันทั้ง 2 เรื่องได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของทุกคน เพื่อจะช่วยในการอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยทางการเงิน โดยหลักทรัพย์บัวหลวง ได้นำทั้ง 2 เรื่องเข้ามารวมกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้สะดวกง่ายขึ้น ผ่านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ด้วยรูปแบบ “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หรือ Private Fund

ปัจจุบันหลักทรัพย์บัวหลวง ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้าเป็นการให้บริการในรูปแบบที่ปรึกษาการลงทุนมากว่า 7ปี และถือได้ว่า เป็นบริษัทหลักทรัพย์แรกที่นำนวัตกรรมการลงทุนด้านการบริหารพอร์ตการลงทุน ด้วยระบบอัตโนมัติมาบริการกับผู้ลงทุน

BLS Private Fund โดดเด่นเรื่องอะไรบ้าง…

 BLS Private fund โดดเด่นเรื่องอะไรบ้าง

 1. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งในส่วนการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการส่งคำสั่งซื้อขาย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการลงทุน และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่าย
 2. ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรูปแบบการลงทุนตรงกลางระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลในรูปแบบเดิม ได้แก่ เงินเริ่มต้นลงทุนเพียงหลักหมื่น เมื่อเทียบกับกองทุนส่วนบุคคลทั่วไปที่อาจเริ่มต้นหลักสิบล้าน และค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า หรือ ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน  (Management Fee)  ค่าธรรมเนียมรับฝากสินทรัพย์ (Custodian Fee) ค่าส่วนแบ่งจากผลกำไร (Performance Fee) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 3. ออกแบบการลงทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยใช้ระบบ ProgramTrade ร่วมกับผู้จัดการกองทุน เพื่อช่วยในการบริหารการส่งคำสั่ง และควบคุมพอร์ตการลงทุน
 4. การรายงานผลการลงทุนที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนและบันทึกของการซื้อขายได้เป็นรายวัน      ด้วยเทคโนโลยี i-Tracker ซึ่งต่างจากกองทุนรวม หรือ กองทุนส่วนบุคคลทั่วไป ที่อาจไม่สามารถรับรู้ว่า ถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ใดในระหว่างเดือน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน BLS Private Fund มีอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน BLS Private Fund

 

 • การบริหารพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ iProgramTrade
 • การบริหารพอร์ตการลงทุนแบบออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan
 • การบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ Model Portfolio (ตามแบบจำลองพอร์ตบทวิเคราะห์)
 • การบริหารพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ด้วย Asset Allocation (กลยุทธ์กระจายสินทรัพย์)

BLS Private Fund เหมาะกับใคร

BLS Private Fund เหมาะกับใคร

 

 • ผู้ที่ต้องการใช้เทคโนโลยี ในการช่วยตอบโจทย์ด้านการลงทุน ทั้งในด้านการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุน ผ่านกองทุนส่วนบุคคล นอกเหนือจากการลงทุนด้วยตนเอง
 • ผุ้ที่ต้องการการลงทุนในระบบที่สามารถตรวจสอบผลการลงทุนได้ในทุก ๆ วัน
 • ผุ้ที่ต้องการระบบที่จะช่วยวางแผนการลงทุนให้มีความสม่ำเสมอ ผ่านระบบบริหารพอร์ต และการตัดเงินแบบอัตโนมัติในทุกเดือน
 • ผู้ที่ไม่มีเวลาในการวิเคราะห์การลงทุน หรือ ติดตามข่าวสารการลงทุน

นโยบายการลงทุนของ BLS Private Fund

นโยบายการลงทุน BLS Private Fund

 • ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาบริหารจัดการการลงทุนให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ
 • ใช้ระบบ ProgramTrade ในการบริหารพอร์ตการลงทุนและส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำหนดกลยุทธ์รายบุคคล ตามสถานะทางการเงิน และประสบการณ์การลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถมี ส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการลงทุนและมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ตัดสินใจ

สำหรับกระบวนการจัดการกองทุนจะมีผู้จัดการกองทุน และคณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุน เป็นผู้พิจารณากลยุทธ์การลงทุน ด้วยการกำหนดนโยบายการลงทุน ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์นั้น ๆ สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม

โดยกลยุทธ์ต่าง ๆ จะผ่านขบวนการทดสอบผลการลงทุน (Back Testing) จากทีมงานวิศวกรทางการเงิน ด้วยการกำหนดรูปแบบสัญญาณซื้อขาย, ขอบเขตหลักทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุน, การแบ่งน้ำหนักในการจัดสรรเงินลงทุน, กรอบระยะเวลาการลงทุน และการกำหนดตัวแปรต่าง ๆ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน  และให้ได้ผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

อ่านบทความ Private Fund เพิ่มเติม คลิกที่นี่

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง คลิกที่นี่  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น