BLS Research: รอบด้านตลาดหุ้นและแนะนำหุ้นทางเทคนิค ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565 Bualuang Knowledge Sharing Security check