BLS Research: รอบด้านตลาดหุ้นและแนะนำหุ้นทางเทคนิค ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565 Bualuang Knowledge Sharing Security check