BLS Research: รอบด้านตลาดหุ้นและแนะนำหุ้นทางเทคนิค ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 Bualuang Knowledge Sharing Security check