การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) BFIT

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) BFIT  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ 

กรณี BFIT  คลิก อ่านรายละเอียด

กรณี BFIT – R  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  27 – 31 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 4 มิถุนายน 2562  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.50 หุ้นใหม่ ราคา 18.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ลงลายเซ็นให้เรียบร้อย) คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
  • หลักฐานการชำระเงิน Bill-Payment (ฉบับจริง มีตัวอักษรพิมพ์จากธนาคาร ) คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (BOOK BANK) ธ.กรุงเทพ , ธ.กรุงไทย , ธ.กสิกรไทย , ธ.ไทยพาณิชย์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ลงลายเซ็นสำเนาถูกต้อง) ( บัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
  • ใบรับรองการจองซื้อ (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ) (ุถ้ามี)

กรณีถือหุ้น BFIT 

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย Bill-Payment ฉบับจริงเท่านั้น สามารถจองเกินสิทธิได้ 

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 27 – 31 พฤษภาคม 2562


กรณีถือหุ้น BFIT – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย Bill-Payment ฉบับจริงเท่านั้น สามารถจองเกินสิทธิได้ 

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 28 พฤษภาคม 2562  (เท่านั้น)


หมายเหตุ

  • ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร ( ถ้ามี )
  • กรณีจองเกินสิทธิ
    • จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ ภายใน 5 วันทำการนับจาก วันปิดการจองซื้อหุ้น

สถานที่รับจองซื้อ และรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”)

ที่ตั้ง 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

คุณอารีพร ศิริวัลย์   โทร. 02-696-0123

คุณคัมภีร์ สัณสุตนานนท์  โทร. 0-2696-0089

คุณสุณิสา ประสิทธิ์สุวรรณ   โทร. 0-2696-0121

สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น