BCAP-GPROP เติบโตไปกับอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (ช่วง IPO วันที่ 23 – 27 มี.ค. 2563)

มารู้จัก BCAP-GPROP ให้มากขึ้น ในรายการ ออมหุ้น ออมกองทุน เงินล้านสร้างได้
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563

และอย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามรายการพวกเราด้วยนะคะ
คลิก https://www.youtube.com/bualuangsec หรือ https://www.facebook.com/bualuangsec

กองทุน BCAP Global Property and Infrastructure Flex คืออะไร ?

หรือเรียกสั้นๆ BCAP-GPROP เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & REITs) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) กระจายในสินทรัพย์มากกว่า 10,000 สินทรัพย์ทั่วโลก โดยลงทุนผ่านกองทุนรวมและ ETF ทั่วโลก ทำให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนสูง และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเพื่อให้มีรายรับระหว่างทาง

BCAP-GPROP เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน ?

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัว เพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการ ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

3 จุดเด่นของ BCAP-GPROP

1. เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก โดยปกติแล้วการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และความผันผวนต่ำ เพราะมีความแน่นอนจากรายได้ค่าเช่าที่รับเข้ามา แต่ในประเทศไทยเองนั้น ตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดโลก จึงเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนกระจายการลงทุนในครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก โดยสัดส่วนการลงทุนในไทย 40% และสัดส่วนที่เหลือกระจายการลงทุนไปในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งโลก ซึ่งเน้นไปทางยุโรป สหรัฐฯ และประเทศ อื่นๆ อีกมากมาย

pic1

2. มุ่งเน้นกระจายการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง พื้นฐานกว่า 10,000 สินทรัพย์ เช่น อาคารส่านักงาน ห้างสรรพสินค้า โกดังสินค้า โรงงานไฟฟ้า ระบบขนส่ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยลงทุนผ่านกองทุนรวมและ ETF ทั่วโลก มีเลือกจากจำนวนกองทุน REITs 500 กองทุนทั่วโลก และ จำนวนหุ้น Infra กว่า 400 กองทุนทั่วโลก

Pic2(1)
3. ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Global Asset Allocation ซึ่งการบริการการจัดพอร์ตการลงทุนนั้น เรามีการติดตามสภาวะตลาด มีกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เข้ากับทุกสภาวะตลาด โดยปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ อาทิเช่น ปัจจัยมหภาค (Macro Factors), ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Factors), มูลค่าของสินทรัพย์ (Valuation), อารมณ์ของตลาด (Sentiment) เนื่องจากเราไปลงทุนใน ETF ทั่วโลก ทำให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนสูง

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน…คลิกที่นี่

ท่านที่มีบัญชี FundConnext สามารถติดตั้งและใช้งาน Streaming for Fund ได้เลย!!

ซื้อกองทุนออนไลน์ “BCAP-GPROP” ผ่าน Streaming for Fund…

1. Login เข้าสู่ระบบ โดยระบุ Username และ Password เดียวกับที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน Streaming

Gprop1

2. เลือกเมนูหลัก “Place Oeder” ไปที่แถบ “Purchase” และค้นหาชื่อกองทุน “Select Fund” โดยระบุ BCAP-GPROP

Gprop2

3. วิธีส่งคำสั่งซื้อกองทุนและระบุรายละเอียด ดังนี้…

Gprop3

  • Fund Code ระบุชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อ
  • Amount ระบุจำนวนเงิน (บาท) : กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ 5,000 บาท กรณีผ่าน Streaming for Fund
  • Effective Date เลือกวันที่ต้องการให้คำสั่งมีผล :

*ช่วง IPO กองทุน BCAP-GPROP สามารถส่งคำสั่งได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563
**หลังจากนั้นสามารถสั่งคำสั่งได้อีกครั้งวันที่ 1 เมษายน 2563 (First Date Trade)

  • Payment Type การชำระเงินผ่านบริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) : ลูกค้าสามารถใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่และสมัคร (ATS) กับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง…แต่ทั้งนี้บัญชีสำหรับรับเงินขายคืนกองทุน ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เท่านั้น
  • ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm

หมายเหตุ : กรณีจองซื้อผ่านทาง Streaming For fund (ชำระโดย ATS ขั้นต่ำ 5,000)

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีบัญชี “FundConnext”
ต้องดำเนินการเปิดบัญชี “Fundconnext” อ่านเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่งชุดเปิดบัญชี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ถึง ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (เปิดบัญชีกองทุน FundConnext)
1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


ศึกษาข้อมูลกองทุนและหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 02 618 1111 หรือ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด โทร. 02 618 1599

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น