แจ้งเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน) B52-W1 ครั้งสุดท้าย

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน) B52-W1 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 0.622 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 2.41 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น B52-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี  “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหาชน)”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 001-5-93903-2  สาขาชิดลม

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรสิเด้นทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2656-0189 ต่อ 211

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น