B-VIETNAM เติบโตไปกับเศรษฐกิจเวียดนาม ในฐานะเสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย

ในช่วงเวลานี้ หากถามว่าประเทศไหนในเอเชียที่มีความมน่าสนใจในการลงทุน นักลงทุนหลายท่านคงพุ่งเป้าไปที่ “ประเทศเวียดนาม” ที่ได้รับสมญานามว่า เสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย ด้วยศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ระดับ 6-7% มาต่อเนื่อง รวมถึงการเติบโตในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงที่ผ่านมา

bv1

ที่มา : BBL Asset Management

สร้างโอกาสการเติบโตสูงของเศรษฐกิจเวียดนามที่อยู่ในช่วงขาขึ้น จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

• โครงสร้างประชากรที่ดี ด้วยประชากรเวียดนามมีเกือบ 100 ล้านคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 63 อยู่ช่วงวัยทำงาน อีกทั้งยังมีอัตราการเกิดที่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามระยะยาว ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรชนชั้นกลางมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (Rising MiddleIncome) ส่งผลให้กำลังซื้อ การจับจ่ายใช้สอย และการบริโภค เป็นไปอย่างคึกคัก
• ประชากรมีศักยภาพ ความรู้ ทักษะ รวมถึงฝีมือแรงงานที่ดี โดยจากการวัดคุณภาพการศึกษาประเทศเวียดนามถือว่าค่าแรงในประเทศยังไม่สูง เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในเอเชีย
• การลงทุนทางตรงทั้งจากภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนทำให้เวียดนามเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่สินค้าทั่วไปที่เน้นแรงงาน เสื้อผ้า อาหาร จนไปถึงสินค้า High-Tech อย่าง Intel, Apple, LG, Samsung อีกทั้งการมีสนธิสัญญาทางการค้าหลายฉบับที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อให้เวียดนามเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก

 

ความน่าสนใจของตลาดหุ้นเวียดนาม

bv2

ที่มา : BBL Asset Management

 

ยังคงเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง 2 หลักต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ EPS Growth ของดัชนีหุ้นเวียดนามปี 2021 2022 และ 2023 อยู่ที่ 25 %, 18% และ16% ตามลาดับ

bv3

ที่มา : BBL Asset Management

 

Valuation ของหุ้นเวียดนามอยู่ในระดับน่าสนใจ หุ้นขนาดใหญ่ของเวียดนาม มี ราคาต่อกำไร (PE) 13.2 เท่า และดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม (VN Index) มี PE 14.7 เท่า ในขณะที่ตลาดหุ้นไทย PE 18.4 เท่า

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม (B-VIETNAM)

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม (Vietnam) และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม

เน้นการลงทุนในธุรกิจที่เติบโต โดยมีปัจจัยเร่ง 3 ประการ ดังนี้
1. Urbanaization การเติบโตของสังคมเมือง เกิดเมื่อความเป็นเมืองแผ่ขยายมากขึ้น รวมถึงธุรกิจที่เติบโตโดยมีปัจจัยเร่งจากการเติบโตของสังคม โดยขยายจากเมืองใหญ่ๆอย่าง ฮานอย โฮจิมินทร์ ไปยังจังหวัดอื่นๆมากขึ้น ทำให้สินค้าอุปโภค บริโภค บริการ ห้างร้านสรรพสินค้า ขยายอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้น
2. Digitalization การเติบโตด้านดิจิตอล เนื่องด้วยสินค้า IT มีการเติบโตตามวิถีชีวิตใหม่ ที่อำนวยความสะดวกให้ทั้งบุคคล และองค์กรต่างนำเทคโนโลยี เข้าไปช่วยบริหารงานการจัดการต่างๆได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. Industrialization / FDI การเติบโตภาคอุตสาหกรรม และเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ที่มีการเติบโต 2 หลักมาตลอด ส่งผลให้ธุรกิจโตต่อเนื่อง อย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ก็ได้รับผลเชิงบวกจากปัจจัยนี้ และมีโอกาสขยายตัวเพื่อรองรับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ

 

bv4

ที่มา : BBL Asset Management

จุดเด่นของกอง B-VIETNAM

• กลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management อาจลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กมากกว่า Benchmark เพื่อผลตอบแทนให้กองทุน
• นโยบายยืดหยุ่น และลงทุนในหลักทรัพย์ได้หลายประเภท เช่น ETF หุ้น และกองทุนรวม
• เวียดนามมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุน กอง B-VIETNAM

 

bv5

*ที่มา : BBL Asset Management : แบบจำลองการลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยกตัวอย่าง บริษัทที่ B-VIETNAM เข้าลงทุน 

thumbnail_image

  • FPT บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีธุรกิจในด้านโทรคมนาคม การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดจำหน่ายสินค้าไอที ส่งออกซอฟต์แวร์ บริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
  • VINAMILK ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ของเวียดนาม ลงทุนในฟาร์มของบริษัทและฟาร์มจากเครือข่ายเกษตรกร ที่มีผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากนมอย่างครบวงจร เช่น นมUHT นมผง โยเกิร์ต นมข้นหวาน ไอศกรีม ชีส นมถั่วเหลือง เป็นต้น

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม (B-VIETNAM)
เสนอจองซื้อ IPO : 14 – 20 ต.ค. 64
พิเศษช่วง IPO ลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.75 % (หลัง IPO 1.50%)

เตรียมจองซื้อกองทุน B-VIETNAM ผ่าน Streaming for Fund ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ต.ค. 64

Gprop1

เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร!!

คลิกเพื่อเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

fund01


ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 0-2618-1111

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่