การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) AQ-W4 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)  AQ-W4  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 16 ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท
***ราคาปิดหุ้น AQ ณ วันที่ 11/10/18 อยู่ที่ 0.03 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น AQ -W4

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงินเท่านั้น

ชื่อบัญชี “บมจ. เอคิว เอสเตท เพื่อการจองหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 110-3-10356-8

บัญชีกระแสรายวัน สาขาศรีย่าน


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 102 ริมคลองบางกะปิ อาคารเอคิว สแควร์ ชั้น 1
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2033-5519
โทรสาร 0-2033-5567
อีเมลล์ sarunrot@aqestate.com

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น